"Здоровье женщины" 3 (27) 2006

: 2006/11/16 | : Новые журналыСодержание номера

АКУШЕРСТВО


Прогнозування плацентарної недостатності у вагітних з артеріальною гіпертензією
Н.А. Гайструк, А.Н. Гайструк, А.В. Мельник

Резюме. Розроблена на даних обстеження 50 вагітних з артеріальною гіпертензією і перевірена на 20 вагітних математична модель прогнозування плацентарної недостатності на основі сучасних об'єктивних доплерометричних та біохімічних даних отриманих в ході клінічних досліджень. Даний вид прогнозування може бути придатний для використання в обласних або регіональних спеціалізованих центрах, забезпечених спеціальним діагностичним обладнанням та відповідними препаратами і реагентами. Він дозволить своєчасно проводити комплекс лікувально-профілактичних заходів з метою зниження материнської та перинатальної захворюваності та смертності.
16

Вагинальный кандидоз у беременных: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение
В.Л. Тютюнник
19

Кардонат в комплексной терапии плацентарной недостаточности у беременных с дефицитом железа
В.А. Товстановская, Г.Г. Писков, И.Д. Иванский

Резюме. У беременных в комплексное лечение железодефицитной анемии рекомендуется включать «Кардонат» (СП «СПЕРКО Украина», Винница), с целью как профилактики развития плацентарной недостаточности (в группах повышенного риска), так и ее терапии. Профилактическая доза препарата — по 1 капсуле 2 раза в день, лечебная — по 1 капсуле 3 раза в день.
23

Застосування перерозподілу крові в організмі вагітних з плацентарною недостатністю для корекції у них порушень матково-плацентарно-плодового кровотоку
Л.В. Ухналь

Резюме. У 82 вагітних з плацентарною недостатністю і пізнім гестозом проведений порівняльний аналіз ефективності двох схем лікування: загальноприйнятого та удосконаленого авторами, із застосуванням перерозподілу крові в організмі. Виявлено перевагу комплексного лікування плацентарної недостатності з застосуванням перерозподілу крові в організмі, так як воно є патогенетично обґрунтованим, в більшій мірі, ніж загально прийняте лікування, покращує матково-плацентарно-плодовий кровоток (із достовірним зниженням індексів судинного опору маткових, пуповинних артерій, аорти та середньої мозкової артерії плода), дає змогу зменшити медикаментозне навантаження на вагітну.
26

Профилактика и лечение фетоплацентарной недостаточности у беременных с артериальной гипертензией
В.Д. Дуболазов

Резюме. Проведено комплексное динамическое обследование 175 беременных с гипертонической болезнью (ГБ) I и IIА стадии в сроки 12–41 недель. Выявлены нарушения плодово-плацентарного кровообращения в сроки 12–14 недель гестации у 49 (28%) женщин с гипертонической болезнью I и IIА стадий, в связи с чем 26 беременным указанной подгруппы был назначен Актовегин. В указанные сроки 23 беременные с нарушениями плодово-плацентарного кровотока Актовегин не получали (группа сравнения). При раннем выявлении нарушений плодово-плацентарного кровотока и ранней их медикаментозной коррекции удается снизить частоту неблагоприятных перинатальных исходов у беременных с артериальной гипертензией. Так, СЗРП (синдром задержки роста плода) диагностируется в сроки 35–38 недель в 6,8 раза реже, в 7 раз реже новорожденные получают оценку по шкале Апгар 7 и менее баллов. Средний срок родоразрешения в этой группе беременных 38,9±0,6, и новорожденные значительно реже (в нашем исследовании ни одного наблюдения) требуют перевода на второй этап выхаживания.
31

Комплексна терапія вагітних зі звичними мимовільними викиднями
І.І. Гудивок, І.П. Поліщук

Резюме. Запропонований метод комплексної терапії звичних викиднів Дуфастоном і епадолом запобігає відторгненню плідного яйця у жінок із звичними викиднями.
37

Шляхи мінімізації негативного впливу проживання у великому промисловому місті на стан здоров'я вагітних та новонароджених дітей
Г.І. Резніченко, Ю.Г. Резніченко, Ф.В. Шикаєва, Г.В. Головко

Резюме. Вивчено вплив факторів великого промислового міста на розвиток ускладнень вагітності, стану новонароджених, порушення гомеостазу. На основі отриманих результатів розроблено 4-етапні заходи їх медичної корекції.
39

Мікст-інфекція в акушерстві та гінекології та сучасні підходи до її лікування
А.В. Бойчук

Резюме. Наведені результати дослідження ефективності використання Мератину Комбі для підготовки вагітних до пологів. Показано, що якісний склад препарату дозволяє ефективно проводити деконтамінацію збудників зі слизових піхви.
43

 

ГИНЕКОЛОГИЯ

Нові можливості лікування вегето-судинних проявів клімактеричного синдрому у жінок
В.В. Камінський, О.Г. Єщенко, М.В. Зеленська, Т.Л. Скрипник

Резюме. Проведено дослідження щодо можливостей застосування фітоестрогенного препарату Іноклім з метою лікування вегето-судинних проявів клімактеричного синдрому у 52 пацієнток. Доведено, що застосування даного препарату у комплексі з седативними фітопрепаратами при наявності вегето-судинних змін є досить ефективним та дозволяє значно покращити якість життя даного контингенту жінок.
47

Особенности клеточного и гуморального звена иммунитета у пациенток с хронической кандидозной инфекцией
Н.А. Резниченко

Резюме. На основании наблюдения 270 пациенток, страдающих кандидозной инфекцией на протяжении 5–10 лет, и 40 гинекологически условно здоровых женщин выявлено, что тяжесть клинических проявлений кандидоза зависит от степени выраженности выявленных иммунных нарушений. У пациенток с множественными очагами поражения (с давностью заболевания более 10 лет) иммунологические расстройства характеризуются признаками глубокого угнетения клеточного звена иммунитета в виде значительного снижения абсолютного содержания лимфоцитов всех популяций в сочетании с тенденцией к повышенной продукции собственных Ig E, Ig A и Ig M.
53

Заноцин OD: комплаентность и эффективность в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин
В.К. Чайка, О.Н. Долгошапко, Г.М. Адамова, И.П. Ткаченко

Резюме. У женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза применение препарата Заноцин ОD продемонстрировало его высокую клиническую эффективность (100%), подтвержденную данными УЗИ, общим и биохимическими анализами крови, микробиологическим исследованием и ДНК-исследованием (методом PCR), в сочетании с хорошим профилем безопасности и высоким уровнем комплаентности, что дает основание для широкого применения этого препарата в амбулаторной поликлинической практике при данной патологии репродуктивной системы.
56

Мікробіоценоз урогенітальних органів та корекція його порушень у жінок фертильного віку, що знаходяться під впливом тютюнопаління
В.В. Подольський, Ю.С. Федунів, М.М. Гульчий, Л.А. Охріменко

Резюме. Тютюнопаління є шкідливою звичкою, яка набула широкого розповсюдження в популяції жінок фертильного віку, мешканок нашої країни. Найбільш частими серед порушень репродуктивного здоров'я у цих жінок є хронічні запальні захворювання статевих органів. Для лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок, що знаходяться під впливом тютюнопаління, з урахуванням етіологічного фактора з успіхом можуть бути використані препарати Флемоклав Солютаб®, Юнідокс Солютаб® і Пімафуцин®.
61

Индукторы эндогенного интерферона в лечении вирусных инфекций: результаты клинических испытаний нового индуктора интерферона — препарата «Кагоцел»
В.Г.Нестеренко, Ф.И. Ершов, А.Н. Ловенецкий

Резюме. Кагоцел — новый индуктор эндогенного интерферона (ИФН) — эффективный и безопасный пероральный таблетированный препарат для лечения гриппа, ОРВИ и герпесвирусной инфекции. Кагоцел относится к «поздним» индукторам ИФН — при приеме 1 дозы препарата титр ИФН в сыворотке крови достигает максимальных значений через 48 ч (в кишечнике максимум продукции ИФН отмечается уже через 4 ч) с продолжительной последующей циркуляцией в кровотоке до 4–5 суток. Кагоцел не имеет ни острой, ни хронической токсичности, не накапливается, не вызывает аллергических реакций, не обладает тератогенными, мутагенными свойствами, не канцерогенен и не оказывает эмбриотоксического действия. Одним из основных достоинств Кагоцела является лежащее в основе патогенетической терапии свойство нормализации интерферонового статуса при вирусных инфекциях.
67

Досвід застосування кетопрофена у гінекологічній практиці
Ю.В. Олійник

Резюме. Проблема профілактики і лікування больового синдрому (БС) в гінекологічній практиці пов'язана з оперативними втручаннями. Представлений критичний аналіз особливостей механізму дії кетопрофену, перспективи його використання в гінекологічній практиці. Препарат призначали до виконання малоінвазивних оперативних втручань (діатермоконізація шийки матки, діагностичне вискоблювання стінок порожнини матки, переривання вагітності в малому терміні) в дозі 100 мг ректально за 2 год та 100 мг внутрішньом'язово за 30 хв до операції. Виявлена здатність кетопрофену забезпечувати адекватне знеболювання виконуваних операцій і попереджати розвиток БС в хворих у післяопераційному періоді.
76

Лечение нарушений менструальной функции у девушек как метод нормализации процесса полового созревания
И.Б. Вовк, В.Ф. Петербургская

Резюме. Представлены данные обследования девушек с пубертатными маточными кровотечениями и вторичной аменореей. Предложены целесообразные схемы обследования и лечения этих заболеваний с применением гормональной терапии аналогами натуральных прогестерона и эстрадиола — Дуфастоном и Фемостоном 2/10, которые позволяют обеспечить необходимый оптимальный клинический успех именно в периоде полового созревания и способствовать нормализации его течения. Отсутствие нежелательных побочных эффектов от применения этих препаратов позволяет проводить такую корригирующую терапию вплоть до полной нормализации функции яичников и менструального цикла у девушек-подростков.
80

Применение препарата «Гинофорт» для коррекции эубиоза влагалища
С.И.Жук, Е.А. Ночвина, С.Н. Косьяненко

Резюме. Проблема рациональной антибиотикотерапии гинекологических больных остается серьезным вопросом клинической медицины. Женское микроэкологическое здоровье в значительной степени формирует здоровье новорожденных и человеческого общества в целом. Широко практикуемая в акушерско-гинекологической практике массивная антимикробная терапия может вызывать микроэкологические нарушения во всем организме, что лишает мочеполовую систему и другие биотопы естественной колонизационной резистентности. Схемы комплексной терапии гинекологических больных должны учитывать тесную взаимосвязь влагалищного и кишечного биоценозов и включать в себя препараты для коррекции микробиологических нарушений в этих биотопах. В данной статье представлено изучение эффективности препарата «Гинофорт» компании «Гедеон Рихтер Рт» для коррекции микробиоценоза влагалища в комплексе лечения воспалительных заболеваний различных отделов женского полового тракта.
85

Местное введение низкой дозы эстриола и ацидофильных лактобактерий в постменопаузальном периоде
K. Bodo, J. Jenny

Резюме. Результаты этого исследования, касавшегося поиска минимальной оптимальной дозы эстриола, соответствуют результатам исследования, проводившегося в 1987 г. В этом случае 39 пациенток в постменопаузе с клиническим диагнозом атрофического вагинита были пролечены местно комбинированным препаратом Гинофлор (эстриол, лактобациллы ацидофильные и лактоза). После первоначальной дозы 1–2 таблетки ежедневно в течение 1–2 недель, лечение было продолжено в дозировке 1–2 таблетки в неделю в течение нескольких недель. В этом случае стало возможным достичь потрясающих результатов восстановления физиологических условий вагинального содержимого со снижением рН, разительным улучшением эпителиального роста и степени чистоты влагалища. Исследование полноценно демонстрирует, что ожидаемые клинические эффекты пролиферации эпителия у постмено-паузальных пациенток возможно достичь при использовании минимальной дозы эстриола — 0,03 мг. Очевидно, что очень низкая концентрация эстриола является абсолютно достаточной для насыщения высокоспецифичным гормоном эстриолом рецепторов влагалища, что в более высокой дозе не вызывает никаких дополнительных терапевтических эффектов. Доза только лишь 0,03 мг эстриола имеет определенные преимущества, поскольку количество абсорбированной субстанции — минимальное, соответственно системное действие нивелируется, что является явно предпочтительнее с учетом профиля побочных эффектов. В отличие от этого, введение только жизнеспособных лактобактерий и лактозы у постменопаузальных женщин оказывается недостаточным для восстановления вагинальной экосистемы. Сочетание удобства применения и терапевтических результатов при введении комбинации лактобактерий с эстриолом было выявлено преимущественно в группе Гинофлора.
89

Профілактика та корекція проявів постоваріоектомічного синдрому у жінок з патологією щитоподібної залози
Б.М. Венцківський, М.Є. Яроцький, І.В. Яроцька

Резюме. У жінок з патологією щитоподібної залози постоваріоектомічних синдром проявляється на першу добу післяопераційного періоду, має тяжчий перебіг і характеризується підвищенням гонадотропних гормонів — ФСГ та ЛГ, вегетосудинними та психоемоційними розладами та прогресуванням протягом 6 місяців. Призначення замісної гормональної терапії з першої доби післяопераційного періоду дозволяє попередити розвиток постоваріоектомічного синдрому у жінок з патологією щитоподібної залози, а також прогресування порушення функції щитоподібної залози.
93

Особенности хирургической тактики при лапароскопическом лечении пельвиоперитонитов гинекологического происхождения
В.Г. Жегулович, Л.Н. Семенюк

Резюме. Включающая тазовый диализ комплексная терапия гнойных заболеваний органов малого таза у женщин дала определенный положительный клинический результат (снижение койко-дня на 3–4 дня, все больные были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии), что является убедительным доказательством в целесообразности применения аспирационно-промывного дренирования при малоинвазивных оперативных вмешательствах при этой патологии.
97

Анализ межменструальных кровотечений на фоне применения внутриматочной левоноргестрел-выделяющей системы
С.И. Жук, А.Н. Григоренко

Резюме. Внутриматочная левоноргестрел-выделяющая система «Мирена», несмотря на частое возникновение на начальных менструальных циклах после ее введения проходящих межменструальных кровянистых выделений (по типу «мазни»), является высокоэффективным методом контрацепции с рядом уникальных терапевтических эффектов благодаря антипролиферативному воздействию левоноргедрела на эндометрий, что (при условии адекватного информирования пациентки) делает ее методом выбора контрацепции для женщин среднего и старшего репродуктивного возраста.
99

Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампсії
Д.Є. Барковський

Резюме. В жінок із прееклампсією легкого ступеню нейро-ендокринна регуляція гомеостазу порушується з І триместру вагітності, що проявляється формуванням первинної плацентарної недостатності, пригніченням стрес-реалізуючої функції гіпоталамо-гіпофізарної системи, розвитком інсулінорезистентності та свідчить про дезадаптацію організму жінки до вагітності. В І триместрі стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із прееклампсією, незалежно від ступеня її тяжкості, характеризується дисбалансом продукції гормонів, що вказує на розвиток первинної плацентарної недостатності. В жінок із прееклампсією легкого степеню вже у І триместрі вагітності розвивається дисбаланс імунної системи у вигляді відносного збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів з одночасного зниження їх функціональної активності, особливо Т-хелперів 2-го типу (Th2), що супроводжується зменшенням продукції протизапальних цитокінів. У жінок з прееклампсією тяжкого ступеню вже в І триместрі вагітності знижені кількісні показники неспецифічного та клітинного імунітету (CD3, CD4, CD8, CD16, HLA-DR) за одночасного підвищення величини імунорегуляторного індексу (CD4/CD8) та функціональної активності Th1 на фоні пригнічення активності Th2.
102

 

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Алгоритм обследования и реабилитации пациенток с невынашиванием беременности и ассоциированной вирусно-бактериальной инфекцией на этапе планирования беременности
В.К. Чайка, Б.А. Иотенко, Т.Н. Демина

Резюме. С целью снижения гестационных и перинатальных осложнений у женщин с невынашиванием беременности и вирусно-бактериальной инфекцией был разработан и внедрен комплекс предгравидарной подготовки семейных пар с последующим динамическим наблюдением во время беременности по разработанной программе, в которой принимали участие 216 женщин. Исследование показало, что после проведенного комплексного курса диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий на этапе предгравидарной подготовки последующая беременность наступает в значительном числе случаев, а комплексная терапия способствует снижению количества осложнений и уменьшению частоты потерь плода в различные сроки гестации.
109

Контрацепция в студенческой среде
Л.А. Матыцина, Д.Е. Грейданус

Резюме. Освещены эффективные и безопасные методы контрацепции, которые могут быть рекомендованы студентам. Сексуальная ответственность должна пропагандироваться всеми медицинскими работниками и теми, кто по роду своей деятельности связан с репродуктивным здоровьем молодежи. Основными идеями сексуальной ответственности являются предотвращение нежелательной беременности, заболеваний, передающихся половым путем, и раннего родительства. Интроекция эффективных метoдов контрацепции в сознание студентов — нередко непростая задача. Наиболее эффективными методами контрацепции являются воздержание, комбинированные оральные контрацептивы и внутримышечные инъекционные контрацептивы. Барьерные методы контрацепции (презервативы, диафрагмы, шеечные колпачки, влагалищные губки, женские и мужские презервативы и влагалищные спермоциды) также можно рекомендовать (с предварительным инструктажем). Внутриматочные спирали являются отличным методом контрацепции, но связаны с риском развития воспалительных заболеваний органов малого таза. Периодическое воздержание является потенциально эффективным методом контрацепции; это рекомендуемый метод контрацепции, однако прерванный половой акт не может быть рекомендован из-за его низкой эффективности. Половая стерилизация как метод контрацепции (например, по Гендли) студентам обычно не рекомендована. Приводятся схемы неотложной контрацепции подчеркивается недооценка этого метода в студенческой среде.
115

Пути оптимизации контрацепции в послеродовом периоде
О.П. Танько, О.И. Калиновская, С.И. Гайворонская, Н.В. Иващенко, М.В. Самойлова

Резюме. Проанализированы методы контрацепции в послеродовом периоде. Доказано, что использование внутриматочной системы «Мирена» с левоноргестрелом не нарушает гормональный гомеостаз и лактацию, характеризуется низким риском воспалительных заболеваний органов малого таза и эктопической беременности, обеспечивает надежную контрацепцию.
121

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Діагностична та хірургічна лапароскопія у відновленні репродуктивного здоров'я жінок після односторонньої оваріо-аднексектомії
Б.М. Венцківський, О.А. Бурка, В.Г. Жегулович, М.Е. Яроцький, Л.М. Семенюк

Резюме. В статті наведені результати спостереження 62 жінок протягом 5 років після односторонньої оваріо- або аднексектомії. Встановлені найбільш характерні зміни в репродуктивній системі при відсутності одного яєчника та визначені переваги хірургічної лапароскопії для лікування кістозних змін єдиного яєчника.
124

Біохімічні маркери яєчникового резерву у пацієнтів із синдромом слабкої відповіді на стимуляцію гонадотропінами в циклах допоміжних репродуктивних технологій
Ю.В. Маслій

Резюме. Прогнозування реакції яєчників на стимуляцію гонадотропінами в циклах екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) є актуальною проблемою сучасної репродуктивної медицини. Оцінювались біохімічні маркери яєчникового резерву: рівень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та рівень антимюлерового гормону (АМГ) у ранню фолікулінову фазу (на 2–4 день циклу) в залежності від віку жінки та наявності оперативних втручань на додатках матки. Рівні ФСГ визначались у 219 жінок із слабкою відповіддю яєчників (основна група — ОГ) та 59 – із нормальною відповіддю (група порівняння — ГП), АМГ — 27 пацієнток із ОГ та 59 — із ГП. Було виявлено, що середні рівні ФСГ в базальній фазі циклу достовірно вищі, а рівні АМГ — нижчі у пацієнток ОГ в порівнянні із ГП. Таким чином, біохімічні маркери яєчникового резерву, такі як рівні ФСГ та АМГ в базальній фазі циклу можуть бути корисними для прогнозування відповіді яєчників на стимуляцію фолікулярного росту в циклах ЕКЗ.
126

Донація ооцитів в програмах допоміжних репродуктивних технологій
В.М. Зинченко, В.І. Банніков, О.М. Мозгова

Резюме. Застосування екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з використанням донорської яйцеклітини — донації ооцитів (ЕКЗ-ДО) поширюється, а його ефективність зростає. ЕКЗ-ДО переважно застосовується у жінок старше 35 років. Жінки з групи ЕКЗ-ДО мають певні особливості в підготовці та в заплідненні. Серед чинників безпліддя у цих жінок переважає тільки жіночій чинник. Показники клінічних вагітностей в групі ЕКЗ-ДО перевищують показники в групі ЕКЗ з використанням власних яйцеклітин (ЕКЗ-ВЯ).
131

 

ПОСТАБОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Штучні аборти — проблема, яка є не тільки медичною, але й соціальною
С.О. Іванюта

Резюме. Проблема абортів залишається актуальною в Україні і на сьогодні, незважаючи на деяке зниження їх кількості. Наводяться сучасні методи штучного переривання вагітності, жоден з яких, одначе, не є нешкідливим. Наслідки проведеного штучного переривання вагітності супроводжують жінку практично все її життя. Тому завданням як медиків, так і соціальних служб є подальша популяризація сучасних методів контрацепції, зниження частоти штучних абортів, підвищення народжуваності.
135

Шляхи вдосконалення медичної допомоги жінкам у післяабортному періоді
Г.О. Слабкий, О.В. Горбенко

Резюме. Наводяться категорії післяабортних станів і рекомендації щодо засобів контрацепції після аборту у ранні (до 12 тижнів) та пізні (12–27 тижні) терміни вагітності. Наголошується на відсутності алгоритмів надання медичної допомоги с приводу післяабортних ускладнень в Україні, на необхідності впровадження концепції «безпечного аборту».
138

Факторы, определяющие аборты и использование контрацепции
И.А. Могилевкина, О.М. Бабенко

Резюме. Исследование, в котором приняли участие 1694 женщины, показало, что значительное число сексуально активных женщин не использовала контрацептивы. Современные эффективные методы контрацепции не нашли широкого применения. Сохраняется приемлемость аборта как метода регуляции рождаемости. В ситуации выбора значительное число женщин предпочитает аборт вместо применения ОК или ВМС. Сложная экономическая ситуация является преградой для использования этих контрацептивов. Отсутствие применения контрацептивов в прошлом снижает намерение использования любых контрацептивных технологий в будущем. Одиночество, юный возраст (менее 19 лет), отсутствие собственного жилья и проживание с родителями, приемлемость аборта как метода регуляции рождаемости, наличие в анамнезе родов и/или абортов являются важными факторами, ассоциируемыми с прерыванием беременности. Делается вывод о необходимости более совершенного образования/информированности по вопросам репродуктивного здоровья среди всех слоев населения.
146

Стан здоров'я жінок після переривання небажаної вагітності (oгляд літератури)
О.М. Бабенко, І.О. Могілевкіна

Резюме. Наведені дані літератури про зміни в нервовій, гормональній системах, психологічного стану у жінок з небажаною вагітністю та в разі її переривання. Ці питання потребують подальшого вивчення. Однак навіть те, що відомо, свідчить про те, що такі зміни у різних жінок можуть бути різними за силою та розвиватися у різних напрямках, що необхідно враховувати під час розробки схем реабілітації.
151

Использование препарата Аугментин в лечении неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов
В.А. Товстановская, И.В. Ус

Резюме. Представлены данные о результатах применения препарата Аугментин (амоксициллин/клавуланат, «ГлаксоСмитКлайн», Великобритания) в комплексе лечебных мероприятий у 39 больных с неспецифическими воспалительными заболеваниями женских половых органов. Изучение динамики клинического статуса пациенток, лабораторных анализов, бактериологического исследования до и после лечения позволило установить высокую эффективность Аугментина в отношении микст-инфекции с наличием грамположительной и грамотрицательной аэробной и анаэробной флоры. Установлена его высокая клиническая (89,7% — полная, 10,3% — частичная) и бактериологическая (92,3%) эффективность.
158

 

TORCH-ИНФЕКЦИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Новые рекомендации по лечению урогенитальной хламидийной инфекции

Резюме. Изложен раздел рекомендаций, разработанных в 2006 г. центром по контролю и профилактике заболеваний США, в отношении диагностики и лечения урогенитальной хламидийной инфекции (ХИ), в том числе при беременности и ХИ новорожденных. Приводится разработанная FDA классификация препаратов для беременных в зависимости от степени риска их неблагоприятного воздействия на плод, обсуждаются результаты проспективных клинических исследований о преимуществах азитромицина по сравнению с другими препаратами при лечении ХИ у беременных.
163

Рекомендации по лечению герпеса половых органов

Резюме. Приводятся разработанные Международным форумом по проблемам лечения герпеса в сотрудничестве с Новозеландским фондом борьбы с герпесом алгоритмы лечения больных с генитальным герпесом (а также случаев инфицирования беременных и новорожденных вирусом простого герпеса) с тактикой обследования и лечения.
167

Сучасні підходи до лікування невиношування у жінок із сифілісом в анамнезі
О.В. Булда

Резюме. Проведено дослідження рівня цитокінів IL-1b, IL- 6 і TNFα у вагітних жінок, що знаходились на диспансерному обліку з приводу сифілісу та загрозою переривання вагітності, і вплив імуномодулятора бластомунілу, плаценти композітум та коензиму композітум на перебіг вагітності й інфекційного процесу. Включення імуномодулятора бластомунілу, плаценти композітум та коензиму композітум в комплексне лікування загрози переривання вагітності у жінок із сифілісом суттєво підвищує ефективність зберігаючої вагітність та проінфекційної терапії, запобігає передчасним пологам.
173

Эффективность орнидазола при лечении урогенитального трихомониаза у женщин
В.А. Товстановская, И.В. Ус

Резюме. Представлены данные о результатах применения препарата орнидазол у 38 больных с урогенитальным трихомониазом. Изучение динамики клинического статуса пациенток, лабораторных анализов, бактериологического исследования, ПЦР до и после лечения позволило установить высокую эффективность и безопасность применения орнидазола. Полный клинический эффект достигнут у 35 (92,1%) пациенток, этиологическая эффективность препарата составила 94,7%.
176

 

ПРОБИОТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Мультикомпонентные пробиотики группы «Симбитер»: итоги и перспективы биоконструирования и применения в клинической практике
Д.С. Янковский, Г.С. Дымент

Резюме. Разработанная авторами концепция мульти-пробиотиков включает два направления реализации проблемы создания бактериотерапевтических средств нового поколения, одно из которых предусматривает использование стимуляторов пробиотических микроорганизмов в виде живых бактериальных культур, а второе — их комплекса с биологически активными безмикробными продуктами природного происхождения. Эти подходы, по мнению авторов, должны в ближайшее время стать генеральным направлением в расширении ассортимента и повышении эффективности средств поддержания и восстановления микроэкологического здоровья населения.
181

 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Гормональные контрацептивы в лечении аденомиоза у женщин с избыточной массой тела и проявлениями гиперандрогении
Н.Ф. Захаренко

Резюме. Полученные результаты подтверждают клиническую эффективность современных КОК в качестве терапии первой линии у женщин с аденомиозом, не планирующих беременность в ближайшем будущем. Наличие широкого выбора препаратов позволяет подобрать каждой пациентке оптимальную комбинацию с учетом феносоматотипических признаков, находящихся в причинно-следственных отношениях с теми или другими звеньями патогенеза генитального эндометриоза. Препарат «Ярина» продемонстрировал положительное влияние в отношении избыточной массы тела, гиперандрогенных проявлений и благотворно влиял на психический статус пациенток.
190

Комбинированные препараты местного назначения в лечении вагинальных инфекций
Е. П.Гнатко

Резюме. Изучена эффективность лечения женщин с вагинальными инфекциями комбинированными препаратами местного назначения. Установлено, что препарат Микожинакс является эффективным комплексным препаратом для локальной терапии бактериальных вагинозов и вагинитов разной этиологии (бактериальной, грибковой, протозойной и смешанной инфекции), нормализуя микрофлору влагалища и обеспечивая минимальную частоту рецидивов, что позволяет рекомендовать его для широкого использования в гинекологической практике.
193

 

ОНКОЛОГИЯ

Опыт применения препарата Мастодинон у больных с мастопатией и аденомиозом на фоне патологии гепатобилиарной системы
И.В. Чибисова

Резюме. Применение препарата «Мастодинон» («Бионорика АГ», Германия) является патогенетически обоснованным в лечении мастопатии у женщин с аденомиозом и сопутствующей неспецифической патологией гепатобилиарной системы. Включение Мастодинона в комплекс лечения доброкачественных заболеваний молочных желез у пациенток с аденомиозом на фоне хронической неспецифической патологии гепатобилиарной системы позволило купировать мастодинию (масталгию) и снизить выраженность тканевого и кистозного субстрата в ткани молочной железы.
197

Особливості клінічної картини при різних гістоструктурних формах доброякісних кістозних утворень яєчників у жінок підліткового і репродуктивного віку
О.М. Носенко

Резюме. Приведені особливості клінічної картини найбільш поширених в гінекологічній практиці доброякісних кістозних утворень яєчників (ендометріоїдні кісти, фолікулярні кісти, кісти жовтого тіла, кісти без епітеліального вистелення, параоваріальні кісти, зрілі кістозні тератоми, серозні і муцинозні цистаденоми) у жінок підліткового і репродуктивного віку.
201

Сравнительная характеристика различных методов гормонального лечения эндометриоидных кист яичников после лапароскопического их лечения
Н.И. Козуб, Л.И. Недоступ, М.Н. Козуб

Резюме. Использование в комплексе лечения больных репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников лапароскопических органосохраняющих методик и бусерина в виде эндоназального спрея в дозе 900 мкг/сутки в течение 6 мес позволяет повысить качество жизни пациенток и статистически достоверно увеличить количество женщин с восстановленной репродуктивной функцией.
213

Проблеми лікування хворих на рак ендометрія
Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, О.В. Турчак, М.П. Безносенко

Резюме. Хірургічний метод слід вважати основним у лікуванні раку ендометрія (РЕ), а всі випадки відмови від операції повинні бути аргументовані. Покращання показників виживаності хворих, обумовлено не тільки точним визначенням стадії хвороби, що може бути досягнуто лише хірургічним стадіюванням, а також врахуванням сукупності прогностичних факторів. Ретельний аналіз різних клініко-патологічних даних, розуміння біології злоякісного росту дозволять оптимізувати підходи до лікування хворих на РЕ.
216

Молекулярно-генетичні маркери раку яєчників
М.М. Мельник

Резюме. Пухлини яєчників займають одне з важливих місць в структурі онкологічних захворювань репродуктивної сфери у жінок. Визначення імунофенотипу раку яєчників (РЯ) з допомогою імуногістохімічного методу повинно бути обов'язковим дослідженням з метою уточнення діагнозу для виявлення гістогенетичного походження пухлини, прогнозування перебігу захворювання та відповіді на протипухлинну терапію. З діагностичною метою при РЯ (первинні, вторинні пухлини) найбільш перспективним є визначення панелі маркерів — цитокератини AE1/AE3, CK7, CK20, ЕМА, СЕА, CDX-2, BerEP4. Доцільним при РЯ є також визначення маркерів ERα/PR/HER2, p53/Pgp, bcl-2/BAX, FasR, MMP-9, фібронектин, EGFR, VEGF, індоламін-2,3-диоксигенази, ТФ з прогностичною та предиктивною метою, що дозволить індивідуалізувати протипухлинне лікування, гормоно-, хіміотерапію або терапію препаратами моноклональних антитіл.
220

Современные представления о биологии пузырного заноса и постпузырных трофобластических опухолей
Л.И. Воробьева, Н.П. Цип, Ю.А. Гриневич, Н.Н Храновская, Л.Г. Югринова, А.И. Балахонов

Резюме. Представлены современные сведения о биологии пузырного заноса и постпузырных трофобластических опухолей. Проанализирована прогностическая значимость цитофлюорометрического определения количества опухолевых клеток, находящихся в S-фазе митотического цикла.
229

Клинико-параклиническая характеристика эндометриоидного рака яичников
Е.В. Симончук

Резюме. Целью исследования является выяснение характерных клинических и ультразвуковых признаков эндометриоидного рака яичников на основании факторов стадирования и гормональной зависимости.
232

 

ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ

Диагностические возможности цифровой и пленочной маммографий в выявлении опухолевых и предопухолевых заболеваний молочных желез
Д.А Успенский, Н.А. Сухина

Резюме. Целью данной работы было сравнение диагностической ценности цифровой и пленочной маммографий в выявлении опухолевых и предопухолевых изменений молочных желез (МЖ) при проведении скрининговой маммографии в зависимости от типа строения паренхимы МЖ. Обследовано 662 пациентки. В 306 случаях использовали пленочную технологию в 356 — цифровую. Установлено, что наиболее сложным для скрининговой диагностики заболеваний МЖ представляется фиброзно-железистый тип строения (3–4 степень по Кольбу). Применение цифровой технологии обработки полученного изображения имеет преимущества по сравнению с пленочным изображением и позволяет улучшить общую выявляемость структурных нарушений в паренхиме с 16,7% до 21,3%. Диагностика наиболее существенных структурных изменений в паренхиме МЖ (4–5 категории по «BIRADS») цифровом методом на 25 % выше, при пленочном.
235

Ультразвукове дослідження та кардіотокографія при оцінці стану внутрішньоутробного плода у жінок з передчасним відшаруванням плаценти
Н.М. Білик

Резюме. 122 жінкам з передчасним відшаруванням плаценти (ПВП) проводили ультразвукове дослідження в І, ІІ та ІІІ триместрах вагітності. Контрольну группу (n=30) склали здорові першовагітні жінки. В І–ІІ триместрах вагітності у жінок з ретрохоріальними та ретро-плацентарними гематомами у 39,6% випадків відбулось переривання вагітності, незважаючи на проведену терапію. В ІІІ триместрі вагітності у жінок з ПВП спостерігалось в 9,5 разів більше патології плода, в 2,2 рази — патології плаценти, на 26,7% — патології амніону. Комплексне застосування методів діагностики дозволяло диференціювати важкість цих порушень та надавало можливість визначити тактику ведення вагітності, час та метод розродження.
240

 

НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ

Оценка эффективности и безопасности антиретровирусной профилактики для новорожденных от ВИЧ-инфицированных женщин с учетом экспозиции наркотических веществ
Н.В. Котова

Резюме. У 447 новорожденных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, изучался уровень перинатальной трансмиссии ВИЧ в зависимости от схемы антиретровирусной профилактики (АРВП) и пренатальной экспозиции наркотических веществ. Оценивались возможные побочные действия зидовудина (ZDV) и невирапина (NVP) на новорожденных. Выявлено негативное влияние употребления наркотиков матерью на перинатальную передачу ВИЧ как при естественном течении процесса, так и на фоне приема АРВП. АРВП во время беременности и в родах снижает трансмиссию ВИЧ. Изолированный постнатальнай прием препаратов новорожденными не влияет на риск передачи ВИЧ. Токсические эффекты ZDV и NVP у новорожденных не выявлены.
243

Клиника ВИЧ-инфекции у детей с быстрым прогрессированием заболевания при перинатальном пути инфицирования
Е.А. Старец

Резюме. Проведено изучение и анализ анамнестических, клинических и лабораторных данных у 63 детей с быстрым прогрессированием ВИЧ-инфекции при перинатальном пути инфицирования. Выявлены наиболее часто встречающихся СПИД-индикаторные состояний у детей первого года жизни с быстрым прогрессированием ВИЧ-инфекции, к числу которых относятся частые эпизоды острых респираторных заболеваний, нарушения физического и психомоторного развития. Проанализированы показатели состояния клеточного иммунитета у детей с быстрым прогрессированием ВИЧ-инфекции на первом году жизни.
247

 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ

Функциональные заболевания печени в практике гинеколога
Т.Ф. Татарчук, Т.В. Шевчук

Резюме. Особо важным для практикующего гинеколога является понимание роли и значения в обеспечении репродуктивного здоровья функционального состояния печени, являющейся центральным органом гомеостаза организма, от обменных процессов в которой напрямую зависят гомеостаз практически во всех органах и системах и, в значительной мере, в репродуктивной системе. Представлены современные данные об анатомии, физиологии, основных функциях печении, изложены основные принципы применения гепатотропных препаратов в гинекологии.
250

Определение зависимости преждевременного старения от экзогенных и эндогенных факторов риска с использованием дискриминантного анализа
А.Л. Харьков

Резюме. Работа посвящена определению комплекса факторов, обусловливающих ускорение процесса старения. Для дискриминантного анализа использовались факторы, которые отражены в медицинской документации. У 45 пациенток, отобранных из общей группы, проведена оценка морфологических, иммуногистохимических особенностей мягких тканей лица и шеи. У всех пациенток тщательно анализировали данные анамнеза в целях выявления выделенных 20 признаков (факторов) преждевременного старения. Результаты анализа свидетельствуют, что на основании выделенных факторов можно с высокой точностью выделить группу таких факторов, при которых могут быть выявлены или не выявлены маркеры ранних возрастных изменений.
261

Интегрированная медицинская помощь — основа комплексного подхода к лечению больных
Ф.Д. Джафаркулиев

Резюме. Медицинско-реабилитационная система частной клиники должна быть структурно направлена на выполнение поставленных перед нею задач. Пациентов, поступающих из центра проблем обмена веществ, необходимо принимать уже с готовым диагнозом и установленной для них комплексной программой лечения и реабилитации. Необходима четкая тактика приема пациентов только после прохождения комплексного обследования, и следует помнить о том, что каждый метод лечения имеет свои показания и противопоказания. Только при таком подходе к лечению возможно восстановление нарушения обмена веществ в организме.
266

 

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Деякі аспекти імунноендокринного гомеостазу при доброякісних кістозних утвореннях яєчників (огляд літератури)
В.К. Чайка, О.М. Носенко

Резюме. В огляді літератури приведені сучасні уявлення щодо імунноендокринного гомеостазу при доброякісних кістозних утвореннях яєчників. Показано, що порушення імунноендокринної реактивності грають важливу роль в генезі та персистенції .цих утворень.
270

Генітальна герпетична інфекція (огляд літератури)
В.О. Товстановська, І.В. Ус

Резюме. У зв'язку зі збільшенням кількості мікст-інфекцій важливим аспектом у виявленні генітальної герпетичної інфекції (ГГІ) є проведення комплексного обстеження пацієнток із запальними захворюваннями урогенітального тракту (хламідіозом, мікоплазмозом, цитомегаловірусною і папіломавірусною інфекціями). Методом вибору при лікуванні герпесу статевих органів різного ступеня тяжкості залишається терапія аналогами нуклеозидів і комбінована терапія — аналогами нуклеозидів в поєднанні з імуномодуляторами. Незважаючи на значні успіхи у дослідженні ГГІ, є ще багато невизначеного в її розвитку, діагностиці та лікуванні. Так, недостатньо вивченими залишаються на сьогодні порушення системного і локального імунітетів у хворих з ГГІ, не до кінця встановлена роль цитокінів, факторів неспецифічного захисту у вогнищі ураження. Невирішеним є питання ефективної і ранньої діагностики безсимптомної форми ГГІ. Резистентність збудника до нових хіміопрепаратів невпинно зростає, а сучасна медицина ще не має таких засобів лікування, які б дозволяли елімінувати вірус герпесу із організму людини і таким чином повністю вилікувати ГГІ. Вирішення цих проблем можливе лише завдяки об'єднаним зусиллям науковців, лікарів акушерів-гінекологів, суспільства загалом.
275


СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Акромегалия: случай из практики
М.Л. Кирилюк, С.В. Коновалов

Резюме. Представлено клиническое описание случая оперированной соматотропиномы у женщины 48 лет с продолженным ростом опухоли. Концентрация гормона роста через 4 года после операции составила 40,9 нг/мл (норма 0–7), что потребовало дополнительного назначения дистанционной гамма-терапии, аналога соматостатина и бромкриптина.
282
 

ИННОВАЦИИ В КОСМЕТОЛОГИИ

Трансдермальный натуральный коллаген от «Inventia polish technologies» — новая эпоха в косметологии и медицинской практике
С.А. Батечко
285
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Навчаючи, самі навчаємось: сторінки історії кафедри акушерства і гінекології № 1
Г.К. Степанківська
290
 

НЕКРОЛОГ

Світлій пам'яті вченого секретаря інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України  МОРОЗА ОЛЕКСІЯ ДМИТРОВИЧА.
295

Реклама:
главные новости
книги интернет магазин
К вашим услугам стоматология и зубное протезирование
Женские новости. Красота и здоровье
Расписание поездов по основным станциям Украины
Расписание самолетов, авиарейсы по основным аэропортам Украины
Расписание автобусов по основным автостанциям Украины
Расписания транспорта Украина
Новости Евро-2012 для любителей спорта и путешественников
Отдых и путешествия, туризм, гостиницы, транспорт


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_21.html

:


.
.