Ефективність застосування індивідуальних засобів гігієни порожнини рота патогенично спрямованої дії на етапах профілактики та ліквання хворих на генералізований пародонтит

: 2009/4/22 | : Современная стоматология

Л.Ф. Сідельнікова, М.Ю. Антоненко

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця


Резюме. На підставі клінічних досліджень підтверджено алгоритми лікування та профілактики генералізованого пародонтиту з використанням засобів індивідуальної гігієни порожнини рота. Показано, що ефективність лікування та профілактики генералізованого пародонтиту може бути підвищена за рахунок використання індивідуальних засобів гігієни порожнини рота патогенетично спрямованої дії, до яких належать зубні пасти родини «Лакалут».
Ключові слова: гігієна порожнини рота, профілактика захворювань пародонту, засоби індивідуальної гігієни порожнини рота «Лакалут».

Значна поширеність захворювань пародонту серед дорослого населення України, як свідчать результати численних епідеміологічних досліджень, проведених за різними методиками, та дані аналізу щорічних статистичних звітів галузі охорони здоров’я України [1–5], має тенденцію до невпинного зростання, незважаючи на розширення спектра медикаментозних засобів і сучасних технологій лікування.

Нашими попередніми дослідженнями [6–9] була підтверджена залежність між станом гігієни порожнини рота та інтенсивністю патологічних процесів у тканинах пародонту, доведено необхідність комплексного підходу до проблеми підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту за умов використання сучасних індивідуальних засобів гігієни порожнини рота. Дослідження, що були проведені у великих промислових містах України, також засвідчили наявність певних регіональних відмінностей гігієнічного стану порожнини рота в населення, особливостей поширеності основних соматичних захворювань, а також розбіжностей рівня інформованості населення про методи та засоби профілактики стоматологічних захворювань, зокрема генералізованого пародонтиту. Моніторинг стану гігієни ротової порожнини та стоматологічної захворюваності дорослого населення виявив, що контингент осіб молодого віку, зокрема в межах 19–34 років, є проблемним щодо ризику захворюваності й потребує впровадження дієвої профілактики захворювань пародонту. Для цієї тези є низка медичних, психологічних і соціально-економічних підстав.

Суттєвою запорукою досягнення гарантованого успіху профілактики захворювань пародонту є системне застосування індивідуальних засобів гігієни порожнини рота (ГПР) комплексної полівалентної патогенетично спрямованої дії.

Відомо, що провідним етіологічним чинником патогенезу генералізованого пародонтиту є мікробні асоціації (біотопи), що призводять до розвитку низки запальних і дистрофічних змін у тканинах пародонтального комплексу.

Особлива увага приділяється вивченню механізмів утворення та фіксації зубного нальоту, складу й видовій специфічності мікроорганізмів, їх патогенному потенціалу, особливостям взаємодії в системі мікробіоценоз порожнини рота–макроорганізм.

Тому вибір індивідуальних засобів гігієни порожнини рота, навіть за ініціації генералізованого пародонтиту, слід зосереджувати на групі зубних паст та ополіскувачів, які мають мультифакторні властивості, зокрема протимікробну дію, попереджати утворення зубного нальоту, вплив на процеси ремінералізації, підсилювати природні захисні механізми ротової порожнини і, врешті-решт, саме забезпечувати пародонтопротекторні властивості. Сьогодні спектр засобів ІГПР нараховує безліч зубних паст та ополіскувачів, які б відповідали в тій чи іншій мірі наведеним вимогам. Лікар і пацієнт знаходяться перед нелегким вибором оптимального в конкретній клінічній ситуації засобу.

На кафедрі терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця одним з головних напрямів наукових розробок, фундатором яких був професор М.Ф. Данилевський, є проблема комплексного лікування та профілактики захворювань пародонту. У логічному продовженні серії наукових досліджень профілактичного спрямування ми поставили за мету дослідити ефективність засобів ІГПР, зокрема продукції німецької торгової марки «Лакалут» виробництва фірми «Аркам» («Др. Тайсс»), на етепах лікування та профілактики захворювань пародонту. Широкий асортимент засобів ІГПР «Лакалут», яким притаманні унікальні лікувальні та профілактичні властивості за рахунок їх оригінального складу, дозволив нам сформувати алгоритми застосування цих засобів ІГПР у різних клінічних ситуаціях [10].

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проведені в чотирьох групах хворих із генералізованим пародонтитом початкового–І ступеня загостреного перебігу, які були сформовані з числа осіб молодого віку (від 19-ти до 23-х років) – студентів і лікарів-інтернів. Загальна кількість пацієнтів, які прийняли участь у дослідженні, – 113 осіб. Пацієнтам І групи (n = 27) до загальноприйнятої схеми лікування та профілактики генералізованого пародонтиту було долучено використання зубної пасти «Лакалут-актив» протягом двох тижнів, двічі на день, за відомим алгоритмом [10]. Пацієнти ІІ групи (n = 29) за такою ж схемою використовували зубну пасту «Лакалут-фітоформула», у ІІІ групі (n = 28) – зубну пасту «Лакалут-сенситив», а в IV групі (n = 29) спеціальних рекомендацій з використання зубних паст «Лакалут» не давали, і пацієнти, за результатами опитування, безсистемно використовували інші різноманітні засоби ІГПР.

У всіх групах проводили оцінку ефективності використання зубних паст стосовно реалізації ними заявленої виробником патогенетично спрямованої дії, а саме:
гігієнічні властивості паст – за динамікою індексу Гріна-Вермільона (ОHI-S – DI);
карієспрофілактичні та пародонтопротекторні властивості зубних паст оцінювали за індексом швидкості утворення зубного нальоту (РFRI) за Ахеlsson (1982);
протизапальні властивості паст оцінювали за динамікою індексу РМА.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Використання зубних паст «Лакалут» на етепах лікування та профілактики генералізованого пародонтиту початкового–І ступеня в загостреному перебігу призвело до значного покращення всіх досліджуваних нами показників (рис. 1–3, рис. 4).

Застосування зубної пасти «Лакалут-актив» протягом семи діб поліпшило стан гігієни порожнини рота на 46,7±1,1 %, а протягом 30-ти діб – на 43,0±1,3 %. Долучення зубної пасти «Лакалут-фітоформула» у хворих ІІ групи до схеми лікування та профілактики генералізованого пародонтиту покращило індекс OHI-S – DI на 50,0±2,1 % та 47,4±2,2 % відповідно. У ІІІ групі на тлі використання пасти «Лаккалут-сенситив» зміни індексу гігієни були менш виразними (24,6±2, 3% та 30,7±2,4 % відповідно), але це достеменно краще, ніж у контрольній групі (14,0±1,9 % та 2,6±0,3 %).

Аналогічна динаміка зміни індексу швидкості утворення зубного нальоту (РFRI), який характеризує карієспрофілактичні та пародонтопротекторні властивості зубних паст. У І групі протягом терміну спостереження відбулися зміни індексу на 48,7±2,9 % та 62,3±2,9 %, у ІІ групі спостерігалась така ж тенденція – 46,9±1,7 % та 58,9±2,5 %. Застосування пасти «Лакалут-сенситив» лише на 34,8±3,2 % через 7 діб і на 32,6±1,8 % через 30 діб знизило активність утворення нальоту. Але в контролі зменшення індексу швидкості утворення нальоту можна вважати взагалі несуттєвим (5,7±1,1 % та 2,8±0,9 %).

Підтвердження заявлених виробником протизапальних властивостей паст простежується в різній мірі в усіх досліджуваних групах. Так, відбувається значне зменшення індексу РМА в І групі від 37,1±2,4 % через 7 діб до 68,6±3,3 % через 30 діб та у ІІ групі – від 24,4±2,2 % до 57,2±2,7 % відповідно. Поряд із відомими високими десенсетайзерними властивостями пасти «Лакалут-сенситив» її протизапальна дія несуттєва, адже динаміка РМА за умов її використання коливається від 14,5±2,1 % до 31,8±3,2 % у відповідні терміни спостереження.

ВИСНОВКИ

Результати порівняльного дослідження ефективності зубних паст «Лакалут» показали доцільність їх послідовного або комплексного використання на різних етапах лікування генералізованого пародонтиту, що зумовлені особливостями перебігу патологічного процесу, його клінічними проявами.

До алгоритмів лікування та профілактики генералізованого пародонтиту необхідно вводити засоби ІГПР із патогенетично спрямованою дією, зокрема зубні пасти «Лакалут» виробництва фірми «Аркам» («Др. Тайсс»).


ЛІТЕРАТУРА

1. Косенко К.Н. Эпидемилогия основных стоматологических заболеваний у населения Украины и пути их профилактики: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.21. – Одесса, 1993. – 317 с.

2. Політун А.М. Епідеміологія, особливості розвитку хвороб пародонту та їх профілактика в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.22. – К.: Націон. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. – 1996. – 50 с.

3. Хоменко Л.О. Теоретичні основи профілактики карієсу зубів // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 2004. – № 1–2. – С. 74–79.

4. Отчет о проведении международной научно-практической конференции «Эпидемиология основных стоматологических заболеваний» // Стоматология. – 2004. – № 5. – С. 68–70.

5. Стан здоров’я населення України та результати діяльності галузі охорони здоров’я. 2002 р. – К., 2003. – 489 с.

6. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Ткаченко А.Г. Распространенность основных стоматологических заболеваний и состояние гигиены полости рта у населения различных регионов Украины (по обращаемости) // Современная стоматология. – 2003. – № 3. – С. 14–17.

7.  Отчет о проведении международной научно-практической конференции «Эпидемиология основных стоматологических заболеваний» // Стоматология. – 2004. – № 5. – С. 68–70.

8. Данилевский Н.Ф., Антоненко М.Ю., Сидельникова Л.Ф. Мониторинг состояния гигиены полости рта взрослого населения Украины как медицинское обоснование планирования региональных программ профилактики (Сообщение 1) // Современная стоматология. – 2005. – № 2. – С. 164–168.

9. Антоненко М.Ю. Методология донозологического мониторинга состояния гигиены полости рта и заболеваний пародонта населения в крупных промышленных городах Украины // В сб.: Проблемы диагностики и коррекции состояния здоровья в напряженной экологической среде обитания. Материалы второй международной научной конференции «Донозология – 2006», Санкт-Петербург, 18–19 октября 2006 г. – С. 31–33.

10. Антоненко М.Ю. Шляхи підвищення ефективності профілактики захворювань пародонта в сучасних умовах реформування галузі охорони здоров’я // Науковий вісник Національного університету імені О.О. Богомольця. – 2006. – № 4. – С. 175–182.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ
Л.Ф. Сидельникова, М.Ю. Антоненко

Резюме. На основании клинических исследований подтверждены алгоритмы лечения и профилактики генерализованного пародонтита с использованием средств индивидуальной гигиены полости рта. Показано, что эффективность лечения и профилактики генерализованного пародонтита может быть повышена за счет использования индивидуальных средств гигиены полости рта патогенетически направленного действия, к которым принадлежат зубные пасты семейства «Лакалут».
Ключевые слова: гигиена полости рта, профилактика заболеваний пародонта, средства индивидуальной гигиены полости рта «Лакалут».

Efficiency of Pathogenetically Profiled Individual Oral Hygiene Means Application at Preventive and Therapeutic Phases of Generalised Parodontitis Patients
L. Sidelnikova, M. Antonenko

Summary. On the basis of clinical researches algorithms of treatment and preventive maintenance of periodontal diseases with use of means of individual hygiene of an oral cavity are confirmed. It is shown, that efficiency of treatment and preventive maintenance of periodontal diseases can be increased due to use of individual means of hygiene of an oral cavity pathogenesis the directed action to which tooth-pastes of family «Lacalut» belong.
Key words: hygiene of an oral cavity, preventive maintenance of diseases пародонта, means of individual hygiene of oral cavity «Lacalut».Реклама:
интернет магазин книги медицина, английский
билеты на автобус в Европу
Новости транспорта и статьи
верстка, макетирование, дизайн книг
Мания – интересные новости со всего мира
строительство и ремонт, недвижимость
Туризм, путешествия и отдых:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_221.html

:


.
.