Застосування амінофторидів у профілактиці карієсу зубів

: 2009/8/1 | : Современная стоматология

Н.І. Смоляр, І.С. Дубецька, Е.В. Безвушко, В.В. Іванчишин


Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького


Резюме. У статті наведені результати обстеження дітей і впливу дії амінофторидів, які мають вищий карієспрофілактичний потенціал у порівнянні з препаратами, що містять фторид натрію.
Ключові слова: профілактика карієсу, амінофториди, діти.

Розповсюдженість карієсу серед дитячого населення України була й залишається високою [1, 2, 3]. Сучасні діти живуть у нових соціально-економічних умовах. Сьогодні на перший план серед можливих чинників виникнення карієсу виступають: зміна характеру харчування дітей, уживання у значній кількості вуглеводів, продуктів із різними харчовими додатками, газованих напоїв, неконтрольована екологічна ситуація.

Високий рівень ураження зубів карієсом потребує значного підвищення рівня профілактики, чого можна досягнути лише шляхом упровадження державної програми профілактики, підготовки відповідних спеціалістів, системи моніторингу стоматологічних захворювань, а також за рахунок найбільш ефективних засобів індивідуальної профілактики.

Дані інформаційної статистики ВООЗ зі стоматології свідчать про зниження інтенсивності карієсу зубів у багатьох розвинених країнах, а також про стабілізацію або сповільнення зростання рівня захворюваності у країнах, що розвиваються. Це відбулося завдяки практичній реалізації профілактичних програм використання фторидів, а також завдяки широкій доступності та регулярному застосуванню ефективних засобів індивідуальної профілактики, які містять фтор, таких як зубні пасти, ополіскувачі, гелі, лаки [5, 6, 7, 8, 10, 11]. Аналіз літератури свідчить, що протикаріозна дія зубних фторвмісних паст забезпечує зниження ризику карієсу на 30–40 % [4, 12, 13].

У засобах гігієни фтор виступає у вигляді неорганічних речовин (монофторфосфат натрію, фторид натрію, фторид олова) або у вигляді органічних сполук – амінофторидів. Дослідження [10] довели, що після застосування препаратів, які містять амінофториди, середнє засвоєння фтору є значно вище, ніж після застосування фториду натрію. У препаратах, які містять фтораміни, іони фторидів розподіляються та акумулюються активним способом на поверхні емалі. У випадку неорганічних фторидів, у яких позитивні іони (наприклад, натрій) не виконують транспортної функції, вони пасивно розподіляються в порожнині рота. Складна будова амінофторидів спричиняє те, що вони за своїми якостями нагадують детергенти, що сприяє відокремленню зубних відкладень і залишків їжі від поверхні емалі. Доведено, що амінофториди, які входять у порожнину рота під час процедур, створюють завдяки своїй поверхневій активності однорідну оболонку фториду кальцію товщиною 1–2 мкм. Вона щільно прилягає до емалі, ефективно оберігаючи її від впливу кислот. Одночасно ця оболонка є резервом іонів фториду, які постійно виділяються в оточуюче середовище в малих кількостях. Постійна присутність невеликої кількості іонів фториду в ротовій рідині покращує проникнення, а також пришвидшує ремінералізацію емалі, стримує розвиток карієсу на початковій стадії. Додатково амінофториди впливають на метаболізм бактерій, порушуючи процес утворення колоній бактерій на поверхні зуба [8, 9]. Найбільший спад приросту карієсу, за даними [10], виявлено після трьох років одночасного застосування двох амінофторидних препаратів – пасти та гелю. Так, при застосуванні гелю з амінофторидом автори отримали зменшення приросту карієсу 40 %, а після одночасного застосування гелю й зубної пасти – 50 %.

Механізм протикаріозної дії фтору реалізується шляхом включення неорганічних солей фтору в зовнішні шари емалі, забезпечуючи підвищення стійкості до розчинення її кислотами. Фтор виступає в ролі каталізатора прискорення мінералізації емалі шляхом заміщення гідроксильної групи в гідроксиапатиті емалі й утворення нерозчинного фторапатиту. Рівень мінералізації емалі визначає подальший характер її дозрівання й ураження карієсом. У зв'язку з цим застосування карієспрофілактичних засобів повинно бути спрямоване на підвищення структурно-функціональної резистентності емалі.

Метою дослідження було оцінити вплив фторидів на структурно-функціональну резистентність емалі, а також на розвиток фісурного карієсу перших постійних молярів.


МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На спостереженні знаходилися 60 дітей шестирічного віку з інтактними постійними зубами. Діти були поділені на дві групи таким чином: 34 дитини склали основну групу, яким рекомендували чистити зуби зубною пастою «Elmex» (з амінофторидами), контрольну групу склали 26 дітей, які для чищення зубів використовували зубні пасти з фторидом натрію. Окрім того, дітям з основної групи кожні три місяці тричі з інтервалом один тиждень покривали зуби гелем «Elmex». Покриття гелем «Elmex» молярів проводили одразу з моменту прорізування жувальної поверхні. Детально обстежували фісури перших молярів за допомогою зуболікарського зонда. Здоровою вважалась гладка фісура з блискучою поверхнею, в якій не затримувався зонд. Оцінювали очищувальний ефект використаних засобів і структурно-функціональну резистентність емалі.

Оцінку ефективності використання амінофторидів для профілактики карієсу проводили за результатами клінічних обстежень, визначення рівня гігієни порожнини рота за індексом Федорова-Володкіної (1971), структурно-функціональної резистентності емалі за ТЕР-тестом Окушко-Косаревої (1984). Умови проведення дослідження були максимально однаковими для обох груп. Окрім того, в обстежених дітей були оцінені показники ураженості карієсом молочних зубів – розповсюдженість та інтенсивність.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згідно з даними дослідження, розповсюдженість карієсу молочних зубів у обстежених дітей становить у середньому 83,14±4,83 %, а інтенсивність 4,56±0,43 зуба. Гігієнічний стан порожнини рота на початку обстеження в обох групах дітей був добрий – відповідно 1,26±0,16 бала та 1,23±0,14 бала (табл.).У дітей, які для чищення зубів використовували пасти з амінофторидами, упродовж періоду вивчення гігієнічний стан залишався добрим. Лише через 24 місяці обстеження дітей показник індексу гігієни дещо збільшився, але відповідав доброму рівню (1,53±0,07 бала).

Натомість у дітей, які для чищення зубів використовували зубні пасти із фторидом натрію, стан гігієни за період вивчення дещо погіршився. Так, через 6 місяців вивчення він уже був задовільний – 1,71±0,12 бала (р < 0,01), а через 12 місяців у середньому індекс гігієни становив 2,1±0,15 бала (р < 0,001), що відповідає незадовільному рівню. Незадовільний рівень гігієни в дітей контрольної групи спостерігався і через 24 місяці (2,1±0,12 бала, р < 0,01), а також по відношенню до дітей основної групи (р < 0,001).

Для оцінки впливу карієспрофілактичних фтористих засобів на кислотостійкість емалі ми проводили визначення ТЕР-тесту на початку спостереження та у процесі. У результаті аналізу виявлено, що на початку дослідження значення ТЕР-тесту в обох групах дітей не відрізняється (3,91±0,25 бала та 4,1±0,16 бала, р > 0,05). Визначення показників ТЕР-тесту у процесі вивчення свідчить, що в дітей, яким перші постійні моляри та фронтальні зуби покривали гелем «Elmex», спостерігається достовірне підвищення структурно-функціональної резистентності емалі через 12 місяців вивчення (від 3,9±0,22 бала до 3,32±0,14 бала, р < 0,05). Підвищення структурно-функціональної резистентності емалі виявлено в більшості обстежених дітей (87 %). У групі дітей, які використовували пасту із фторидом натрію, значних змін у показниках кислотостійкості емалі не виявлено: на початку дослідження ТЕР = 4,1±0,16 бала, через 12 місяців – 3,9±0,22 бала, (р  > 0,05), а через 24 місяці – 3,81±0,14 бала (р > 0,05).

Між основною та контрольною групами суттєва різниця в показниках кислотостійкості емалі виявлена через 12 місяців вивчення (відповідно 3,32±0,14 і 3,9±0,22 бала, р < 0,05), яка утримувалась і через 24 місяці вивчення (р < 0,01). Спрямоване використання фторидів у період дозрівання твердих тканин зубів служить дієвим методом патогенетичної профілактики, особливо карієсу фісур. Клінічні спостереження за дітьми свідчать, що за період вивчення лише в 7-и дітей (7,2 %) ми спостерігали виникнення карієсу фісур перших постійних молярів, із них у 2-х дітей (5,9 %) основної групи та у 5-ти дітей із групи контролю (19,2 %). В усіх випадках були уражені фісури перших нижніх молярів (тобто всі зуби, які першими прорізуються). Слід зазначити, що в цих дітей інтенсивність ураженості карієсом молочних зубів становить 5,3 зуба, тобто це були високі показники ураження карієсом молочних зубів, що характеризує низьку резистентність емалі та групу ризику дітей.

Отже, отримані дані свідчать, що протикаріозна дія фторидів, які містяться в засобах гігієни, пов'язана з підвищеною структурною резистентністю емалі. Окрім того, засоби гігієни з амінофторидами мають вищий карієспрофілактичний потенціал у порівнянні з тими, які містять фторид натрію.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Хоменко Л.О., Неспрядько В.П., Кононович О.Ф. Стоматологічний статус дитячого населення, що проживає в умовах дії малих доз радіації // Вісник стоматології. – 1995. – № 3 (4). – С. 223–227.
 2. Чижевський І.В. Клінічне та гігієнічне обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей в промислово розвиненому регіоні: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Київ, 2004. – 33 с.
 3. Каськова Л.Ф., Бабіна О.О., Андріянова О.Ю. Показники ураженості карієсом зубів у дітей Полтавської області // Український стоматологічний альманах. – 2002. – № 4. – С. 13–15.
 4. Леус П.А. Использование фтора в профилактике кариеса зубов: Аналитический обзор // Мед. новости. – 1995. – № 1. – С. 20–26.
 5. Авраамова О.Г. Использование фторидсодержащих зубных паст в системе профилактики основных стоматологических заболеваний у детей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Москва, 2005. – 41 с.
 6. Кнаппвост А. Мифы и достоверные факты о роли фтора в профилактике кариеса. Глубокое фторирование // Стоматология для всех. – 2001. – № 3. – С. 38–42.
 7. Рединова Т.Л., Страх О.О. Гигиенический и минерализующий эффекты зубных паст отечественного и зарубежного производства // Стоматология. – 2006. – № 3. – С. 53–55.
 8. Садовский В.В. Клинические технологии блокирования кариеса. – М.: Медицинская книга, 2005. – 71 с.
 9. Снятала Р., Борисевич-Левицька М. Амінофториди в профілактиці карієсу зубів // Новини стоматології. – 1995. – № 3. – С. 27–29.
 10. Стоматология детей и подростков / Под ред. Ральфа Е. Мак-Дональда, Дейвида Р. Эйвери. – Москва: МИА, 2003. – 740 с.
 11. Sjugren K. Fluoride – seen from different perspectives // Caries Research. – 2001. – V. 35, № 1. – P. 14–17.
 12. Zimmer S. Caries-preventive effects of fluoride products when used in conjunction with fluoride dentifrice // Caries Research. – 2002. – V. 35. – P. 18–21.
 13. Billings R.J., Carol P.S., Mark E.M. Clinical evaluation of new designs for intraoral fluoridereleasing systems // Pediatr. dent. – 1998. – V. 20. – № 1. – Р. 17–24.

Резюме. В статье представлены результаты обследования детей и влияние действия аминофторидов, которые имеют кариеспрофилактический потенциал выше, чем препараты, которые содержат фторид натрия.
Ключевые слова: профилактика кариеса, аминофториды, дети.

Summary. In the issue is showed the results of examination of children and influense of aminoftuoride's action. It was rivaled that aminoftuoride's have caries preventive effect higher than other remedies with natriun fluoride.
Key words: prevention, dental caries, aminoftuoride.
Реклама:
книги интернет магазин медицина, английский
билет автобус Европа
Транспортные новости и статьи
Книги верстка, макетирование, дизайн
интересные новости со всего мира
строительство и ремонт, недвижимость
Товары для Ваших малышей - автомобильные кресла для детей . Автомобильное кресло.


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_317.html

:


.
.