Позиція третіх молярів при зубощелепних деформаціях у пацієнтів 10-21 року

: 2010/3/11 | : Современная стоматология

В.Ф. Макєєв, Т.Ю. Зосім


Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького


Резюме. У статті наведені результати вивчення стану третіх молярів верхньої та нижньої щелеп у пацієнтів 10–21-го року із зубощелепними деформаціями. Виявлено, що план ортодонтичного лікування має враховувати прогноз наступного прорізування й розміщення третіх молярів на обох щелепах.
Ключові слова: прорізування третіх молярів, зубощелепні деформації.

Проблема взаємозв'язку позицій третіх молярів нижньої й верхньої щелеп і зубощелепних аномалій на сьогодні вивчена недостатньо. Ускладнене прорізування третіх молярів призводить до скупченого положення зубів [1, 2], рецидивів аномалій [3], гострих і хронічних запальних процесів нижньої щелепи [4]. За даними зарубіжних авторів, видаляють до 40 % третіх молярів [5], а в деяких випадках для попередження рецидиву зубощелепних аномалій видаляють зародки молярів [6]. У 20 % випадків треті моляри прорізуються самостійно, частина з яких прорізується вже після ортодонтичного лікування, яке проводиться з видаленням постійних зубів і закриттям отриманого місця [7, 8]. Виявлення порушень формування постійних молярів, визначення розміру й позицій зародків, оцінка вірогідності їх прорізування необхідні при виборі плану комплексного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями.

Строки формування та прорізування постійних зубів, у тому числі й молярів, залежить від географічної зони проживання пацієнтів, їх генетичних особливостей, раси, форми черепа, конституції, статі, будови та розвитку щелеп та обличчя.

При плануванні ортодонтичного та комплексного лікування скупченості зубів, сагітальних, трансверзальних і вертикальних аномалій оклюзії важливо проаналізувати особливості закладки зародків третіх молярів на обох щелепах із правого та лівого боків, періоди їх формування з урахуванням статі та віку обстежених, величини коронок, осі нахилу, рівня розташування по відношенню до верхівки альвеолярного відростка й можливості прорізування.

Строки закладки та прорізування третіх молярів значно варіюють [6]. За даними Ю.А. Ахмедханова [9], середній вік виявлення зародків третіх молярів на верхній щелепі 10,2±0,86 року, а на нижній – 9,5±0,46 року. Автор уважає, що відсутність зародка третього моляра у віці 14 років і старше можна розцінювати як адентію.

Метою нашого дослідження стало вивчення стану третіх молярів верхньої та нижньої щелеп у пацієнтів 10–21-го року із зубощелепними деформаціями.


МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріалом для дослідження слугували 170 ортопантомограм щелеп, які були отримані на одному й тому ж ортопантомографі «Ortophos 3» у пацієнтів від 10-ти до 21-го року й розподілені за віком на три групи:10–13 років; 14–17 років; 18–21 рік.

Стан третіх молярів визначали за такими параметрами: зародок (1); прорізані нормально (2); прорізані атипово (3); непрорізані, розташовані нормально (4); непрорізані, розташовані атипово (5); відсутні (6) (рис. 1).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Аналіз отриманих результатів здійснений окремо для кожного третього моляра верхньої щелепи (18; 28) та нижньої щелепи (38; 48). Для третіх молярів верхньої щелепи характерним виявлене таке (табл. 1, 2, рис. 2, 3): у віці 10–13 років констатовано наявність зародків цих зубів у 68,4 % для 18-го зуба та 65,75 % для 28-го зуба. У той же час відсутність зародків виявлена у 26,3 % для 18-го зуба та 28,9 % для 28-го зуба. У віці 14–17 років залишається високий відсоток виявлених зародків зубів – 72,2 % для 18-го зуба й 68,8 % для 28-го зуба, відсутні зародки в 9,8 % та 14,7 % відповідно.

Характерним є те, що в цьому віці виявлені непрорізані, але вже атипово розташовані зародки (13,1 % для 18 зуба та 13,3 % для 28-го зуба). Прорізані зуби не виявляються.

У віці 18–21 рік іще залишається досить високий відсоток третіх молярів у стані зародка (26,7 % для 18 зуба та 23,9 % для 28-го зуба). Відсоток нормально прорізаних зубів складає всього 18,5 % та 21,2 % відповідно, проте значно зростає кількість непрорізаних, атипово розміщених третіх молярів верхньої щелепи (27,1 % для 18 зуба та 25,35 % для 28-го зуба), а їх відсутність складає для 18 зуба 5,3 %; для 28-го зуба – 12,65 %.

Отже, узагальнюючи стан третіх молярів верхньої щелепи в пацієнтів із зубощелепними деформаціями, виявлено, що нормально прорізані зуби складають усього 8,9 %, у той час як кількість непрорізаних атипово розташованих зубів складає 15,2 %, а відсутні треті моляри верхньої щелепи – 12,4 % для 18 зуба та 17,15 % для 28-го зуба.

Стан третіх молярів нижньої щелепи в пацієнтів із зубощелепними деформаціями характеризується таким (табл. 3, 4, рис. 4, 5): у віці 10–13 років наявність зародків констатована для 38-го зуба в 78,9 % обстежених; для 48-го зуба також 78,9 %. У той же час виявлена відсутність зародків у 21,1 % для 38 та 48-го зубів. У віці 14–17 років відсоток зубів у стані зародка залишається високим (80,3 % для 38 зуба та 72,5 % для 48-го зуба), а відсутні зародки у 5,0 % обстежених для 38 зуба та у 8,1 % для 48-го зуба. У той же час у 6,5 % пацієнтів уже атипово розташовані непрорізані зуби. У віці 18–21 років кількість третіх молярів нижньої щелепи у стані зародків знижується до 21 %, нормально прорізані складають 22,5 %, атипово прорізані 4,2 %, а кількість непрорізаних атипово розташованих зубів сягає 21,2 % для 38 зуба та 25,5 % для 48-го зуба. Зростає й відсоток відсутніх зубів – 18,5 % для 38 зуба та 15,5 % для 48-го зуба.Отже, узагальнюючи стан прорізування та розташування третіх молярів нижньої щелепи, можна констатувати, що із загального числа обстежених у всіх вікових групах атипово прорізані зуби складають 2 %, а атипово непрорізані до 12 %, загалом до 14 %.

Аналіз ортопантомограм виявив, що стан усіх третіх молярів у різних пацієнтів може зустрічатись у різних сполученнях як у стані норми, так і у стані патології (рис. 6, 7).Ортодонтичне лікування пацієнтів із зубощелепними деформаціями незнімною технікою починається, згідно із сучасними поглядами, у 12–13 років. Проте в цей час, за нашими даними, при аналізі ортопантомограм можна виявити тільки наявність зародків третіх молярів або їх відсутність, і неможливо без спеціальних розрахунків прогнозувати особливості подальшого формування третіх молярів, їх прорізування та розташування.

Тобто план ортодонтичного лікування (у тому числі і з видаленням зубів) найчастіше складається без урахування майбутнього стану третіх молярів на обох щелепах.

Тільки у віці 15–17 років у незначної частини пацієнтів (до 13 % на верхній щелепі й тільки до 6,5 % на нижній щелепі) з'являються ознаки атипового прорізування третіх молярів, а у віці 18–21 рік, тобто коли ортодонтичне лікування в основному завершується, визначається значна кількість атипово прорізаних та атипово розташованих і непрорізаних третіх молярів (до 27 % для верхньої щелепи та до 29 % для нижньої щелепи). У цей же віковий період виявляється й найбільша кількість нормально прорізаних третіх молярів – до 22,5 %.


ВИСНОВКИ

 1. Нами виявлено, що формування та прорізування третіх молярів у пацієнтів із зубощелепними деформаціями в основному завершується у віці 18–21 рік, тобто після завершення ортодонтичного лікування, і в цьому ж віці виявляється значна кількість зубів з їх атиповим розташуванням.
 2. Прорізування третіх молярів або їх атипове розташування в терміни після завершення ортодонтичного лікування може призвести до рецидивів раніше вилікуваних деформацій.
 3. Складання плану ортодонтичного лікування має враховувати прогноз наступного прорізування й розташування третіх молярів на обох щелепах.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Broadbent B.H. The influence of the third molars on the alignment of the teeth // Am. J. Orthod. – 1943. – Vol. 29. – P. 339–383.
 2. Schwartz C.W. Transactions of Third International Orthodont Congress. Nertfordshir, England: Crosby Lockwood Staples. – 1975. – P. 551–562.
 3. Sheneman J.R. Third molar teeth and their effect upon the lower anterior teeth: a survey of forty-nine orthodontic cases five years after tband removal [Master"s Thesis]. St. Louis, Missouri: Louis University. – 1968.
 4. Руденко А.Т. Патология прорезывания зубов мудрости. – Л.: Медицина, 1971. – 80 с.
 5. Peterson L.J. Rationale for removing impacted teeth: when to extract or not extract // J. Am. Dent. Assoc. – 1992. – Vol. 123. – P. 198–204.
 6. Точилина Т.А. План и прогноз ортодонтического лечения в зависимости от особенности закладки и формирования постоянных зубов: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1985. – 25 с.
 7. Hattab F.N., Alhaija E.S.J. Radiographic evaluation of mandibular third molar eruption space // Oral Surg. Oral Medic. Oral Pathol. – 1999. – Vol. 88. – P. 285–291.
 8. Ledyard B.C. A study of the mandibular third molar area // Am. J. Orthodont. – 1953. – Vol. 39. – P. 366–373.
 9. Ахмедханов Ю. А. Сравнительная оценка ангуляции прорезавшихся третьих моляров со вторыми постоянными молярами // Сб. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию образования стоматологического факультета РМАПО. – М. – 2003. – С. 327–328.

ПОЗИЦИЯ ТРЕТИХ МОЛЯРОВ ПРИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ 10–21 ГОДА

В.Ф. Макеев, Т.Ю. Зосим

Резюме. В статье приведены результаты изучения состояния третьих моляров верхней и нижней челюсти у пациентов 10–21-го года с зубочелюстными деформациями. Установлено, что план ортодонтического лечения должен учитывать прогноз последующего прорезывания и размещения третьих моляров на обеих челюстях.
Ключевые слова: прорезывание третьих моляров, зубочелюстные деформации.


THE POSITION OF A THIRD MOLARS IN TEETH-JAW DEFORMATIONS AT PATIENTS OF 10–21 YEARS

V. Мakeev, Т. Zosim

Summary. In the article there are results of studying the state of the third  overhead and lower jaw molars at the patients of 10–21 years old with teeth-jaw deformations are resulted. It was set that the plan of ortodontical treatment must take into account a prognosis of subsequent cuttings and re-placing of the third molars on both jaws.
Key words: cuttings of  third molars, teeth-jaw  deformations.
Читайте также новости здоровье в главных новостях Украины, России, Европы и мира
К вашим услугам стоматология и зубное протезирование
Женские новости. Красота и здоровье


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_477.html

:


.
.