ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ДЕЕСКАЛАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ЦЕФАЛОСПОРИНУ ЦЕФАКСОН ТА ПЕРОРАЛЬНОГО ЦЕФАЛОСПОРИНУ ІКЗИМ

: 2010/4/7 | : Современная педиатрия

С.О. Крамарєв, О.А. Дмитриєва
Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця

Резюме. Представлены материалы исследования эффективности и переносимости препаратов Цефаксон (Цефтриаксон) — порошок для приготовления раствора для инъекций и Икзим (Цефиксим) — порошок для приготовления суспензии производства «Люпин Лимитед» (Индия) у детей при острых кишечных инфекциях. Ограниченные клинические испытания проведены в форме открытого исследования на 60 пациентах в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, больных инвазивными диареями. Результаты клинических исследований позволяют сделать вывод, что препарат Цефаксон (Цефтриаксон) и препарат Икзим (Цефиксим) производства «Люпин Лимитед» (Индия) высокоэффективны и имеют хорошую переносимость при применении в комплексной терапии кишечных инфекций у детей.

Резюме. Представлені матеріали з вивчення ефективності та переносимості препаратів Цефаксон (Цефтриаксон) — порошок для приготування розчину для ін’єкцій та Ікзим (Цефиксим) — порошок для приготування суспензії виробництва «Люпін Лімітед» (Індія) у дітей при гострих кишкових інфекціях. Обмежені клінічні випробовування проведені у формі відкритого дослідження на 60 пацієнтах віком від 6 місяців до 5 років, хворих на інвазивні діареї. Результати клінічних досліджень дозволяють зробити висновок, що препарат Цефаксон (Цефтриаксон) та препарат Ікзим (Цефиксим) виробництва «Люпін Лімітед» (Індія) мають високу ефективність і добру переносимість при застосуванні в комплексній терапії кишкових інфекцій у дітей.

Summary. Materials from the trials of efficiency of and tolerance to Cefaxone (Ceftriaxone; inf. plv. sol.) and Ikzyme (Cefixim; powder for suspension) both by Lupin Limited, India, for treatment of children with acute intestinal infections are presented. The limited clinical trials were carried out in the form of an open trial on 60 patients with invasive diarrhoeas aged between 6 month and 5 years. The outcomes of the clinical trial allow concluding about Cefaxone(Ceftriaxone) and Ikzyme (Cefixim) (Lupin Limited, India) high efficiency and good tolerance in complex treatment of intestinal infections in children.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ2. МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

     Метою даного дослідження є оцінка ефективності і переносимості в лікуванні інвазивних діарей у дітей препарату Цефаксон (порошок для приготування розчину для ін’єкцій) та препарату Ікзим (порошок для приготування суспензії для перорального застосування) виробництва «Люпін Лімітед» (Індія).

    Задачі дослідження:
— вивчити ефективність деескалаційної терапії гострих кишкових інфекцій у дітей із застосуванням препаратів Цефаксон та Ікзим;
— вивчити переносимість та можливі побічні явища досліджуваних препаратів.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕПАРАТ

    Досліджуваний препарат Цефаксон (цефтриаксон) — цефалоспориновий антибіотик ІІІ покоління для парентерального застосування. Має бактерицидну дію. Пригнічує синтез клітинної стінки бактерій, пригнічує ріст більшості грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. При парентеральному введенні Цефаксон добре проникає в тканини і рідини організму.

Біодоступність цефаксону при внутрішньом’язовому введенні становить 100%.

   Досліджуваний препарат Ікзим (цефиксим) — бактерицидний антибіотик групи цефалоспоринів ІІІ покоління для перорального застосування широкого спектра дії.

    Бактерицидна дія відбувається шляхом гальмування синтезу стінок клітин. Є високостійким у присутності беталактамових ензимів. При оральному застосуванні препарату у вигляді суспензії максимальна концентрація на 25–50% вища, ніж при застосуванні даного препарату у формі таблеток.

4. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1. Дизайн дослідження

   Дане клінічне дослідження проводиться за обмеженою програмою як відкрите, паралельне, порівняльне.

4.2. Загальний опис дослідження

    В дослідженні взяли участь 60 пацієнтів, які перебували на лікуванні у клініці кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця. Усі пацієнти були розподілені на дві групи — основну і контрольну — по 30 хворих у кожній. У комплексну терапію пацієнтів основної групи був включений препарат Цефаксон, який призначався внутрішньом’язово протягом 2–3 днів, після чого призначався перорально препарат Ікзим протягом 3–5 днів. Дітям контрольної групи при 5–7 днів.

   У ході дослідження кожен пацієнт пройшов клініколабораторне обстеження.

   Дані, що визначені в якості критеріїв ефективності та переносимості, оцінювалися згідно запропонованої шкали й статистично оброблялися. На підставі отриманих результатів зроблений висновок про ефективність та безпечність досліджуваних препаратів.

5. ДОБІР ДОСЛІДЖУВАНИХ

5.1. Кількість суб’єктів дослідження

У дослідження було залучено 60 хворих. Основна група — 30 пацієнтів, контрольна — 30 пацієнтів.

5.2. Критерії включення:

— хлопчики й дівчатка віком від 6 місяців до 5 років;
— хворі на інвазивні діареї, гемоколіт.

5.3. Критерії виключення:

— відома чутливість до препарату;
— діти віком до 6 місяців;
— ГКІ, ускладнені сепсисом;
— наявність супутніх некомпенсованих захворювань або гострих станів, які можуть суттєво вплинути на результати дослідження.

6. ЛІКУВАННЯ

6.1. Схема призначення досліджуваного препарату

    Досліджуваний препарат Цефаксон («Люпін Лімітед», Індія) призначався дітям внутрішньом’язово в дозі 70 мг/кг маси тіла на добу за два прийоми. Прийом препарату тривав до зменшення симптомів інтоксикації, до зникнення блювоти. В середньому тривалість лікування становила 2–3 дні. Після цього дітям призначався перорально препарат Ікзим («Люпін Лімітед», Індія) в дозі 4 мг/кг кожні 12 годин. Прийом препарату тривав до повного видужання (нормалізації температури, зникнення симптомів інтоксикації, нормалізації випорожнень) — 3–5 днів.

6.2. Супутнє лікування

    Усім хворим, які взяли участь у дослідженні, призначалися регідратаційна терапія залежно від ступеня зневоднення та симптоматична терапія.

7. СХЕМА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО

    Усім пацієнтам, які були включені у дослідження, проводили клініко-лабораторні обстеження. Реєстрація даних обстеження проводилася за наступною схемою
(табл.2).8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Критерії ефективності:
— динаміка вираженості симптомів інтоксикації (загальне нездужання, підвищення температури тіла);
— динаміка нормалізації випорожнень (консистенція, кратність, наявність патологічних домішок);
— динаміка бактеріологічного дослідження випорожнень.

   Оцінка ефективності досліджуваних препаратів проводилася на основі вищеперерахованих критеріїв наступним чином (табл.3).9. ОЦІНКА ПЕРЕНОСИМОСТІ ПРЕПАРАТУ

    Переносимість препаратів оцінюється в балах на підставі суб'єктивних симптомів та об'єктивних даних, отриманих дослідником в процесі лікування. Враховується динаміка лабораторних показників, а також частота виникнення та характер побічних явищ (табл.4).10. РЕЄСТРАЦІЯ ПОБІЧНИХ ЯВИЩ

    При застосуванні досліджуваних препаратів у складі комплексної терапії у жодного пацієнта за період дослідження не спостерігали побічних явищ.

11. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

    Під спостереженням знаходилося 60 дітей, хворих на гострі кишкові інфекції .

    До дослідної групи ввійшло 30 хворих, які одержували препарат Цефаксон внутрішньом’язово та препарат Ікзим перорально, до контрольної — 30 дітей, які одержували внутрішньом’язово препарат цефтриаксон. В таблиці 5 наведені дані про розподіл дітей за етіологією кишкових інфекцій (за результатами бактеріологічного дослідження випорожнень).
   В таблицях 6 і 7 наведені дані щодо розподілу дітей за статтю та віком.
  
У всіх дітей захворювання перебігало в середньоважкій формі.

    Крім етіотропної всі діти одержували патогенетичну терапію: регідратацію (оральну, парентеральну), сорбенти, ферменти, спазмолітики, препарати, що відновлюють нормальну флору кишечнику.

    Оцінка динаміки скарг хворих основної та контрольної груп, вираженості симптомів інтоксикації, рівня температури тіла, характеру та кратності випорожнень проводилася у 1,3,5 день лікування (табл.8).


   Кратність випорожнень в гострий період хвороби у всіх дітей була збільшеною. У 24 хворих обох груп вона становила до 5 разів на добу, у 36 хворих — більше 5 разів. На третій день лікування в основній групі у 12 пацієнтів частота випорожнень становила 1–2 рази на добу, у 16 — ще залишалася до 5 разів на добу. На 5-й день лікування у 25 хворих основної групи випорожнення були 1–2 рази на добу, у 5 пацієнтів цієї групи — до 5 разів на добу. В контрольній групі тільки у 17 дітей частота випорожнень становила 1–2 рази на добу, у інших пацієнтів вона була вищою (р<0,05) (рис.3).
   У всіх хворих в перший день лікування відмічалося порушення консистенції випорожнень. У переважної   більшості дітей (55 хворих обох груп) вони мали рідкий характер. В динаміці захворювання випорожнення поступово нормалізувалися (рис.4). Через 3 дні від початку лікування в основній групі у 16 дітей випорожнення були ще рідкими, у 3-х дітей вони мали оформлений характер; в контрольній групі мала місце приблизно така сама тенденція. На 5 день лікування у 27 хворих основної групи випорожнення були оформленими, тоді як в контрольній групі тільки у 18 дітей нормалізувалась консистенція
випорожнень (р<0,05). Із наведених даних видно, що на третій день від початку лікування кількість дітей, у яких відмічалися часті рідкі випорожнення, майже не відрізнялася в основній та контрольній групах. Перші три дні практично всі хворі обох груп приймали антибактеріальні препарати парентерально. Хворі основної групи — Цефаксон, хворі контрольної групи — цефтриаксон. Після третього дня лікування пацієнти основної групи отримували перорально препарат Ікзим. Діти контрольної групи до 5 дня лікування продовжували отримувати парентерально цефтриаксон.

   Із патологічних домішок у більшості хворих мав місце зелений слиз у випорожненнях в різній кількості, що вказує на ураження товстого кишечнику. Домішки крові у вигляді прожилок мали місце тільки у 6 хворих обох груп. В динаміці захворювання патологічні домішки у випорожненнях поступово зникали. В кінці лікування у жодного хворого не визначалися домішки крові, слиз в невеликій кількості мав місце тільки у 10 дітей (3 — основна група, 7 — контрольна група).

   Всім хворим проводилося лабораторне обстеження: загальний аналіз крові та сечі, копрологічне дослідження калу, бактеріологічне дослідження випорожнень. Лабораторне обстеження проводилося двічі: на початку і в кінці лікування.

   Результати загального аналізу крові показали порушення, характерні для гострого періоду кишкових інфекцій — кількість еритроцитів та рівень гемоглобіну майже не відрізнялись від фізіологічної норми. Загальна кількість лейкоцитів у переважної кількості хворих булла підвищеною, в лейкоцитарній формулі крові відмічалося збільшення нейтрофілів. ШОЕ була дещо підвищеною.

    При обстеженні в динаміці у всіх дітей показники крові нормалізувалися. Показники загального аналізу сечі у всіх дітей були нормальними. При аналізі копрологічного дослідження калу були виявлені ознаки ураження тонкого чи товстого кишечнику.

   Бактеріологічне дослідження випорожнень у 18 хворих було негативним, у 5 дітей виділені сальмонели, у 8 — шигели, у 29 — умовно_патогенна флора. При контрольному обстеженні після лікування дітей, у яких при бактеріологічному обстеженні випорожнень були виділені патогенні мікроорганізми, була відмічена повна санація у 100% випадків.

    Отримані результати свідчать про високу лікувальну ефективність досліджуваних препаратів в комплексній терапії ГКІ у дітей. Аналіз отриманих результатів також показав відсутність достовірної різниці (р>0,05) між такими клінічними показниками ефективності препарату, як нормалізація частоти та консистенції випорожнень, у группах спостереження. Це свідчить про те, що пероральний антибактеріальний препарат цефалоспоринового ряду Ікзим може бути застосований при ГКІ для проведення двоступеневої терапії. За своєю ефективністю двоступенева терапія ГКІ не відрізняється від парентерального введення антибіотика того ж класу (цефтриаксон).    В таблиці 9 наведені результати оцінки ефективності лікування із застосуванням препаратів Цефаксон та Ікзим в деескалаційній терапії кишкових інфекцій у порівнянні з цефтриаксоном для парентерального введення. Як видно з таблиці 9, висока ефективність препаратів Цефаксон та Ікзим відмічена у 93,3% хворих, у 6,7% ефективність препарату була помірною. Ефективність двоступеневої терапії не відрізняється від терапії цефтриаксоном для парентерального введення (р>0,05).


   Оцінка переносимості досліджуваних препаратів наведена у таблиці 10.   Отримані результати свідчать про добру переносимість препаратів Цефаксон та Ікзим.

ВИСНОВКИ

1. Препарат Цефаксон (порошок для приготування розчину для ін’єкцій) та препарат Ікзим (порошок для приготування суспензії) виробництва «Люпін Лімітед» (Індія) є ефективними препаратами в лікуванні інвазивних діарей у дітей.

2. Деескалаційну терапію з використанням препарату Цефаксон (порошок для приготування розчину для ін’єкцій) та препарату Ікзим (порошок для приготування суспензії) виробництва «Люпін Лімітед» (Індія) можна рекомендувати для лікування гострих кишкових інфекцій у дітей. За своєю ефективністю вона не поступається терапії цефтриаксоном для парентерального введення.

3. Препарат Цефаксон (порошок для приготування розчину для ін’єкцій) та препарат Ікзим (порошок для приготування суспензії) виробництва «Люпін Лімітед» (Індія) має добру переносимість. За період дослідження побічних ефектів не зареєстровано.

ЛІТЕРАТУРА

1. Інфекційні хвороби у дітей / А.М. Михайлова, Л.О. Трішкова,
С.О. Крамарєв, С.М. Кочеткова. — К.: Здоров’я, 1998.
2. Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева,
Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. — К.: Морион, 2002.
3. Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей: Клін. лекції. — К.: Моріон, 2003.
4. Методичні рекомендації з клінічних випробувань лікарських засобів в
Україні. — К., 1999.
5. Справочник Видаль. — М.: АстраФармСервис,1999.
6. Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей. —
М., 1998.

Ключевые слова: клинические испытания, деэскалационная терапия, цефалоспорины, эффективность, переносмость, Цефаксон, Икзим.
Ключові слова: клінічні випробовування, деескалаційна терапія, цефалоспорини, ефективність, переносимість, Цефаксон, Ікзим.
Key words: clinical trials, de-escalation therapy, cephalosporines, efficiency, tolerance, Cefaxone, Ikzyme.
:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_500.html

:


.
.