До питання щодо затримки внутрішньоутробного розвитку плода

: 2010/7/6 | : Здоровье женщины

А.Г. Степанюк, В.Д. Гриб
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Резюме. Ретроспективно проаналізовані причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Виявлено, що залізодефіцитна анемія та гостра респіраторна вірусна інфекція у вагітних жінок займають провідні позиції серед ектрагенітальної патології. Показано, що основною задачею при плануванні вагітності є діагностика та лікування ендогенних вогнищ інфекції, а також вперше виявлених захворювань у майбутніх матерів.

Резюме. Ретроспективно проанализированы причины задержки внутриутробного развития плода. Выявлено, что железодефицитная анемия и острая респираторная вирусная инфекция занимают лидирующие позиции среди экстрагенитальной патологии. Показано, что основной задачей при планировании беременности является диагностика и лечение ендогенных очагов инфекции, а также впервые выявленных заболеваний у будущих матерей.

Summary. A retrospective analysis of reasons behind intrauterine growth retardation is presented. It has been found that asiderotic anaemia and acute respiratory viral infections rank the highest among extragenital pathology causes in pregnant females. It is further shown that detection and treatment of endogenous infection focal points and newly diagnosed diseases in future mothers remains the principal task of pregnancy planning.

Вступ

   Профілактика перинатальної патології є важливою проблемою, оскільки турбота про здоров'я майбутнього покоління є однією з найактуальніших задач сучасної медицини. У вирішенні даної проблеми важливе значення мають, перш за все, своєчасна діагностика патологічних станів, які виникають у плода до його народження, цілеспрямована та комплексна їх терапія, профілактика.

   Проблема затримки внутрішньоутробного розвитку плода у вагітних займає одне з провідних місць в акушерстві, оскільки це ускладнення зумовлює високу перинатальну захворюваність та смертність. Значне зростання випадків захворюваності серед вагітних жінок, поширеність шкідливих звичок, екологічні, професійні та інші негативні чинники сприяють виникненню ускладнень під час вагітності та пологів, призводять до затримки внутрішньоутробного розвитку плода, що визначає надзвичайну актуальність ситуації, що склалася в країні [1–4].

    Затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) — це патологічний стан, який виникає внаслідок порушення плацентарного кровообігу і призводить до народження дитини з масо-ростовими параметрами нижче 10-ї перцентилі для визначеного терміну вагітності. Вагова перцентиль новонародженого і біометричних параметрів плода визначається за допомогою спеціальних діаграм (відповідність маси дитини при народженні та біометричних параметрів плода його гестаційному віку) [2].

    Згідно прийнятої класифікації, виділяють 2 форми ЗВУР — симетричну (коли маса і довжина плода пропорційно знижені, всі органи рівномірно зменшені в розмірах) та асиметричну (характеризується зниженням маси плода при нормальних показниках його довжини, а також непропорційними розмірами різних його органів) [2].

   Серед факторів ризику щодо розвитку ЗВУР вирізняють медичні (хронічна артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, системні захворювання сполучної тканини, тромбофілії, захворювання нирок, прееклампсія вагітних, багатоплідна вагітність, крововтрата під час вагітності, аномалії пуповини та розташування плаценти, перинатальні інфекції, хромосомні та генетичні порушення, вживання медикаментів (варфарин, фенітоїн тощо) та соціально$економічні (недостатнє харчування, шкідливі звички, забруднення навколишнього середовища, професійні шкідливості та ін.) [1–4].

   Мета дослідження — з'ясувати, які причини мають першочергове значення при виникненні ЗВУР плода з метою розробки і впровадження профілактичних заходів.

Матеріал і методи дослідження

   Виходячи з поставленої мети, було проведено ретроспективне дослідження 99 історій пологів пацієнток, які спостерігались у жіночій консультації та розроджувались у пологовому будинку № 1 м. Вінниці протягом 2007 року.

   Також проаналізовано 47 історій пологів жінок, у яких народилися діти із ЗВУР (І група спостереження) і 52 історії пологів жінок, які народили дітей без ЗВУР (ІІ група, контрольна). ЗВУР плода було відмічено у 1593 (2,95%) випадках від загальної кількості пологів за 2007 рік.

   За віком жінки обох груп розподілились таким чином:
• 19–29 років: І група — 36 жінок, ІІ група — 37;
• 30–35 років: І група — 9, ІІ група — 11;
• 36–39 років: І група — 4, ІІ група — 3;
• 40 років і більше — по 1 жінці в кожній групі.

   За кількістю пологів жінки розподілились наступним чином:
• перші пологи: І група — 36 жінок, ІІ група — 33;
• другі пологи: І група — 9, ІІ група — 14;
• треті пологи: І група — 3, ІІ група — 4;
• четверті пологи: І група — 1 жінка, у ІІ групі таких пацієнток не було.

   Серед матерів в І групі домогосподарок було 64% осіб, в ІІ — 86%. В І групі народилося 23 (48,9%) хлопчики із ЗВУР і 24 (51,1%) дівчинки, в ІІ групі — 29 (55,76%) і 23 (44,23%) відповідно.

Результати досліджень та їх обговорення

   У ході дослідження було встановлено, що в І групі у 30 (63,8%) випадках ЗВУР плода був асиметричного типу, в 17 (36,2%) — симетричного.
    Екстрагенітальна патологія, а саме, хронічний пієлонефрит в анамнезі відмічався частіше в ІІ (контрольній) групі — 12 (23%) випадків, в І групі таких спостережень було 4 (8,5%), гестаційний пієлонефрит виявлявся у 2 (3,8%) і 1 (2,1%) випадках відповідно, гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) — у 7 (13,46%) і 19 (40,4%), залізодефіцитна анемія під час вагітності — у 7 (13,46%) і 22 ( 46,8%), сифіліс і гепатит В — по 2 випадки в І групі спостереження.

    Порушення плацентарного кровообігу в І групі було виявлено у 7 випадках і 5 — в ІІ, загрозу переривання вагітності — у 22 (46,8%) і 18 (34,8%) випадках відповідно, маловоддя — у 5 (10,6%) і 3 (5,76%), пізні гестози — у 7 і 2 випадках.

    Залежність виникнення ЗВУР від шкідливих звичок у матерів (тютюнопаління) не могла бути визнана остаточно через відсутність такої інформації в історіях пологів, проте імовірність взаємозв'язку дуже висока через поширеність звички курити під час вагітності у загальній популяції. При цьому було виявлено наркозалежність у 1 жінки І групи, що могло стати причиною розвитку ЗВУР плода.

Висновки

1. Згідно отриманих даних, серед причин виникнення ЗВУР плода вагоме значення має екстрагенітальна патологія у вагітних жінок, зокрема, залізодефіцитна анемія, ГРВІ та пізні гестози.
2. Виявлено, що не простежується залежності між виникненням ЗВУР плода та віком жінки, а також кількістю пологів і статтю дитини.
3. Найактуальнішою задачею при плануванні вагітності є діагностика та лікування ендогенних вогнищ інфекції, а також вперше виявлених захворювань у майбутніх матерів.
3. Необхідним є постійне проведення просвітницької роботи щодо негативного впливу нікотину, алкоголю та наркотиків на організм осіб репродуктивного віку.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гомелла Т.Л. Неонатологія. — М.: Медицина, 1995. — 636 с.
2. Неонатологія: клінічні лекції / Яблонь О.Г. та ін. — Вінниця, 2003. — 122 с.
3. Мощич П.С., Суліма О.Г. Неонатологія. — К.: Вища школа, 2004. — 406 с.
4. Avery G.B., Fletcher M.N., Macdonald M.G.: Neonatology, pathophisiology and management of the Newborn, 4 ed. — Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1994.

Ключові слова: затримка внутрішньоутробного розвитку плода, екстрагенітальна патологія, залізодефіцитна анемія, гостра респіраторна вірусна інфекція.
Ключевые слова: задержка внутриутробного развития плода, екстрагенитальная патология, железодефицитная анемия, острая респираторная вирусная инфекция.
Key words: intrauterine growth retardation of fetus, extragenital pathology, iron-deficiency anaemia, acute respiratory tract infection.
:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_543.html

:


.
.