Особливості визначення анатомічних утворень скронево-нижньощелепних суглобів за рентгенограмами

: 2011/2/21 | : Современная стоматология

Р.В. Кулінченко, У.Д. Телішевська

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького


Резюме. Проведено порівняння макроструктури скронево-нижньощелепних суглобів, виділених при аутопсії, з рентгенограмами цих суглобів у фронтальній і сагітальній проекціях і з клінічними зонограмами й томограмами скронево-нижньощелепних суглобів. На основі отриманих даних розроблено схеми розшифровки рентгенографічного зображення типових варіантів будови щелепних суглобів.
Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, аутопсія, рентгенографія.

Складність структур скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), значна кількість варіантів їх будови в нормі та при патологічних змінах, особливості розміщення ускладнюють адекватну діагностику скронево-нижньощелепних розладів (СНР) практичними лікарями-стоматологами за рентгенограмами.

Далеко не кожний із загальнодоступних методів променевої діагностики СНЩС здатен забезпечити лікаря достовірною діагностичною інформацією для встановлення правильного діагнозу й вибору адекватного лікування. При аналізі науково-медичної інформації виявилось, що більшість існуючих методів рентгенологічного дослідження дають можливість розпізнавати тільки значні зміни кісткових структур і мають проекційні спотворення [1, 2], а більш досконалі методи, такі, як, комп'ютерна томографія та магнито-резонансна томографія, є важкодоступними та високовартісними, що обмежує їх використання у щоденній клінічній практиці [3].

З метою вивчення особливостей будови щелепних суглобів у нормі та при різних видах патології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розроблені та використані способи їх виділення під час проведення патологоанатомічного розтину [4,5] та опрацьовані способи їх рентгенологічного дослідження в сагітальній та фронтальній проекціях [6].

Метою даної роботи було вивчення особливостей рентгенографічного зображення різних варіантів будови СНЩС та розроблення схем розшифровки цих рентгенограм.


МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріалом дослідження були СНЩС, виділені при аутопсії, та рентгенограми цих суглобів у сагітальній та фронтальній проекціях.

За допомогою розробленого способу рентгенографії СНЩС, забраних при аутопсії, отримано 101 рентгенограму у фронтальній і 101 в сагітальній проекціях. При їх порівнянні з рентгенограмами та панорамними зонограмами, зробленими у клініці, виявили значну подібність зображення суглобів. Порівняння макроструктури виділених при аутопсії суглобів з їх рентгенівським зображенням у фронтальній та сагітальній проекціях дозволило розробити схеми розшифровки цих рентгенограм [7].

Оскільки різними дослідниками [8] було визначено типові варіанти будови складових частин СНЩС, то систематизовували схеми розшифровки рентгенограм виділених суглобів аналогічно вищезгаданим типовим варіантам будови.

На рисунках 1–5 представлено типові варіанти будови суглобових головок у фронтальній площині, їх рентгенографічне зображення в цілісному СНЩС і схеми розшифровки відповідних рентгенограм.

На рисунках 6–9 представлено типові варіанти будови суглобових головок у сагітальній площині, їх рентгенографічне зображення в цілісному СНЩС і схеми розшифровки відповідних рентгенограм.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

При порівнянні макроструктури СНЩС, виділених при аутопсії, з їх рентгенограмами у фронтальній і сагітальній проекціях і клінічними зонограмами й томограмами СНЩС розроблено схеми розшифровки рентгенографічного зображення типових варіантів будови щелепних суглобів.

Результати, отримані в роботі, указують на необхідність досконалого знання анатомічної будови та особливостей рентгенодіагностики СНЩС для правильної інтерпретації отриманих рентгенограм і зонограм і діагностики СНР у клініці.


ВИСНОВКИ

Розроблені схеми рентгенографічних орієнтирів анатомічних утворень щелепних суглобів забезпечать більш якісну інтерпретацію клінічних зонограм і томограм, що створить умови для кращої діагностики СНР у щоденній практиці клініки ортопедичної стоматології.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Аржанцев А.П. Диагностические возможности панорамной зонографии челюстно-лицевой области: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.21 / ЦНИИС. – Москва, 1998. – 29 с.
  2. Рабухина Н.А., Аржанцев А.П. Рентгенодиагностика в стоматологии. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. – 452 с.
  3. Баданин В.В. Клинико-рентгенологические исследования и магнитно-резонансная томография в диагностике функциональных нарушений височно-нижнечелюстного сустава и их ортопедическое лечение: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.21/ Московский государственный медико-стоматологический университет. – Москва, 2002. – 50 с.
  4. Пат. 43202 А Україна, МПК А61В10/00. Спосіб виділення скронево-нижньощелепного суглоба при проведенні типового патологоанатомічного розтину / Макєєв В.Ф., Вовк В.І., Кулінченко Р.В. (Україна); Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. – № 2001042268; заявл. 05.04.2001; опубл. 15.11.2001; бюл. № 10. – 6 с.
  5. Пат. 61806 А Україна, МПК А61В10/00. Спосіб виділення скронево-нижньощелепного суглоба при проведенні типового патологоанатомічного розтину / Макєєв В.Ф., Поспішіль Ю.О., Вовк В.І., Кулінченко Р.В., Чекан М.В. (Україна); Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. – № 2003054210; заявл. 12.05.2003; опубл. 17.11.2003; бюл. № 11. – 5 с.
  6. Макеев В.Ф., Кулинченко Р.В., Гупало Б.П. Рентгенологическое исследование височно-нижнечелюстных суставов, выделенных при аутопсии // Современная стоматология. – 2004. – № 3. – С. 98–101.
  7. Телішевська У.Д. Особливості рентгенологічного зображення різних варіантів будови скронево-нижньощелепних суглобів і їх урахування в клініці ортопедичної стоматології: Звіт про магістерську роботу. – Львів, 2005. – 72 с.
  8. Пат. 43201 А Україна, МПК А61С9/00, А61С11/00. Спосіб моделювання поверхонь скронево-нижньощелепного суглоба / Макєєв В.Ф., Вовк В.І., Кулінченко Р.В. (Україна); Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. – № 2001042265; заявл. 05.04.2001; опубл. 15.11.2001; бюл. № 10. – 3 с.

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ ПО РЕНТГЕНОГРАММАМ

Р.В. Кулинченко, У.Д. Телишевская

Резюме. Проведено сравнение макроструктуры височно-нижнечелюстных суставов, выделенных при аутопсии, с рентгенограммами этих суставов во фронтальной и сагиттальной проекциях и клиническими зонограммами и томограммами височно-нижнечелюстных суставов. На основе полученных данных разработаны схемы расшифровки рентгенографического изображения типичных вариантов строения челюстных суставов.
Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, аутопсия, рентгенография.


FEATURES OF DETERMINATION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT'S ANATOMIC STRUCTURES BY RADIOGRAMS

R. Kulinchenko, U. Telishevska

Summary. Comparative study of macrostructure of temporomandibular joints, obtained during autopsy, their radiograms in frontal and saggital projections and clinical zonograms and tomograms of temporomandibular joints is conducted. Schemes of decoding X-ray images of temporomandibular joint's typical structures are worked out on the basis of findings.
Key words: temporomandibular joint, autopsy, radiography.


:
.

:
http://old.medexpert.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_704.html

:


.
.