Современная стоматология Зубное протезирование Здоровье женщины Перинатология и педиатрия Современная педиатрия МедЭксперт
Перейти на новый сайт МедЭксперт
МастерДент: апекс-локаторы Bingo-1020 и NovApex – точность и удобство в работе  ::  Публикуйте у нас пресс-релизы и рекламные статьи, прайсы, персональные страницы :: Медицина. МедЭксперт
НОВОСТИ
  » Читать
»
Добавить
СТАТЬИ
  » Читать
»
Добавить
КАТАЛОГ
  » Смотреть
»
Добавить
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
  » Смотреть
(+ добавить)
ФОРУМ
  » Смотреть
(+ участвовать)
Авторам | О нас | Вход | Регистрация | Контакты | Реклама | Каталог товаров (+прайсы) | Поиск
      

      

      

      
-:
.

      
..
..
..
..

      
.
-

      

      

      
Быстрый и удобный поиск нужного врача
Кинезио тейп это...
Современное протезирование зубов
Что такое пульпит и как его вылечить
Тугоухость: как определить недуг
Виды подтяжек женской груди: что нужно знать в первую очередь
Клиники мануальной терапии в Киеве
Препараты для здоровья и спорта NOW Foods
Компьютерная томография: принципы, возможности, где пройти?
Одноразовые пеленки. Реальная помощь для молодой мамы
Японские тонометры анд
Клинико-диагностический центр «Медпомощь 24»: здоровье пациента в надежных руках
Подмышечные и подлокотные костыли: особенности применения
Покупка справок обеспечит свободу действий при любых обстоятельствах
Выбираем матрас: советы врача-ортопеда

      
AdverMAN

      

 
.

. . . . .

СТАН КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ПОЗАЛІКАРНЯНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ

Н.В. Банадига, Т.В. Томашівська
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня


Резюме. Изучали состояние клеточного и гуморального иммунитета у 68 детей раннего возраста с внебольничной пневмонией разного генеза. Состояние клеточного иммунитета обследованных больных характеризовалось существенным снижением относительных показателей обеих субпопуляций Т-лимфоцитов — как хелперов (CD4), так и супрессоров (CD8) — при достоверном росте иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8). Количество натуральных киллеров (CD16) и В-лимфоцитов (CD72) не изменялось. Достоверно росла концентрация циркулирующих иммунных комплексов. В разгаре болезни отмечено закономерное увеличение в сыворотке крови IgM во всех группах, уменьшение концентрации IgA — при наличии бронхообструкции, что может опосредованно свидетельствовать о снижении местного иммунитета.

Резюме. Вивчали стан клітинного та гуморального імунітету у 68 дітей раннього віку з позалікарняною пневмонією різного ґенезу. Стан клітинного імунітету обстежених хворих характеризувався суттєвим зниженням відносних показників обох субпопуляцій Т-лімфоцитів - як хелперів (CD4), так і супресорів (CD8) — при достовірному зростанні імунорегуляторного індексу (CD4/CD8). Кількість натуральних кілерів (CD16) і В-лімфоцитів (CD72) не змінювалась. Достовірно зростала концентрація циркулюючих імунних комплексів. В розпалі хвороби відмічене закономірне збільшення у сироватці крові IgM у всіх групах, зменшення концентрації IgA —за наявності бронхообструкції, що може опосередковано свідчити про зниження місцевого імунітету.

Summary. Had been studied cellular and humoral immunity state in 68 children of early age with community-acquired pneumonia of different genesis. The state cellular immunity of checked up patients was defined by essential reduction of relative activities of both subpopulations T-lymphocytes as helpers (CD4) as well as suppressors (CD8) by certain growth of immunoregulation indices (CD4/CD8). The quantity of natural killers (CD16) and B-lymphocytes (CD72) did not change. The concentration of circulatory immunocomplexes was reliably increasing. In full swing of the illness there has been mentioned the natural extension of IgM and decrease concentration of IgA in the presence of bronchoobstruction, this might satisfactory testify about reduction of local immunity.Вступ

    Патологія органів дихання у дітей посідає перше місце в структурі захворюваності дитячого населення [7]. Частою формою ураження дихальної системи у них є пневмонія, особливо позалікарняна (ПП) [12]. В етіології ПП провідна роль належить Streptococcus pneumonіaе і Haemophіlus іnfluenzaе [15]. Наявність чисто вірусних пневмоній визнається не всіма авторами; вважається, що віруси створюють тло для приєднання внутрішньоклітинних збудників (хламідій і мікоплазм) [13].
    
     На даний час віруси розглядаються як фактор, що спричинює запалення органів дихання і пригнічення клітинної імунної відповіді [3].

     Імунна система організму — один з найважливіших механізмів, що визначає розвиток, перебіг і результат патологічного процесу [11]. Важкість запального процессу в легенях у дітей різного віку з пневмоніями різної етіології може бути пов'язана з порушенням гуморального і клітинного імунітету. В літературі є поодинокі роботи з вивчення стану імунітету при окремих захворюваннях дихальної системи у дітей раннього віку, зокрема при обструктивному синдромі, гострій пневмонії, рецидивному та хронічному бронхітах [1,5,6].

    Метою нашого дослідження було вивчити стан клітинного та гуморального імунітету у дітей раннього віку на тлі позалікарняної пневмонії різного ґенезу з урахуванням особливостей клінічного перебігу.

      Матеріали і методи дослідження

     Під нашим спостереженням знаходилося 68 дітей раннього віку (від 1 міс. до 3 років), які перебували на лікуванні з приводу позалікарняної пневмонії в інфекційнодіагностичному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні у 2005–2007 рр. Хлопчиків було 41 (60,3%), дівчаток —27 (39,7%) осіб.

     Діагноз встановлювали на підставі загальноклінічних даних і результатів рентгенологічного обстеження, відповідно до Протоколу [8]. Для з'ясування етіології позалікарняної пневмонії проводили вірусологічне дослідження змивів з ротоглотки методом імунофлюоресценції, бактеріологічне дослідження харкотиння; 21 дитина додатково обстежена на наявність хламідій методом ІФА (тест-системи «ХламиБест» для виявлення імуноглобулінів класів M і G до Chlamydophila (С.) psittaci та С. pneumoniae, Новосибірськ, Росія).

     Для визначення імунологічних показників використовували панелі моноклональних антитіл проти рецепторів СD3 (функціональний маркер Т-лімфоцитів), СD4 (субпопуляція Т-лімфоцитів-хелперів та індукторів), СD8 (субпопуляції цитотоксичних та супресорних Т-лімфоцитів), СD16 (натуральні кілери), СD72 (В-лімфоцити), у реакції розеткоутворення з еритроцитами барана у модифікації М. Мента, 1983 («Сорбент ЛТД», Москва) [10]. Імуноглобуліни класів A, M, G у сироватці крові визначали методом радіальної імунодифузії в гелі за G. Manchini et al. [14], вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) — за методикою Ю.А. Гриневич, А.Н. Алферова [2].

    Отримані показники порівнювали з даними групи практично здорових дітей (n=15) відповідного віку — вихованців обласного спеціалізованого будинку дитини м. Тернополя, обстежених в імунологічній лабораторії лікувально_консультативного центру Тернопільського державного медичного університету.

     Статистичну обробку результатів досліджень прово_дили з використанням прикладного пакету программ комп'ютерної системи Microsoft Exel-5,0, статистичних програм Statistica, кореляційного та параметричного аналізу з використанням критерію Стьюдента (t). Різницю вважали достовірною при значенні р<0,05.Результати досліджень та їх обговорення
За віком діти розподілились наступним чином: до 1 року — 31 (45,6%), від 1 до 2 років — 22 (32,4%), від 2 до 3 років — 15 (22,0%). Розподіл за статтю по вікових групах був приблизно однаковим.

    Перебіг пневмонії у дітей проаналізовано залежно від наявності бронхообструктивного синдрому. Першу группу склали 29 хворих з типовим перебігом пневмонії, другу — 39 дітей з пневмонією, ускладненою бронхообструктивним синдромом (з них з дихальною недостатністю І ступеня — у 12, ІІ ступеня — у 27 пацієнтів).

    У перші 3 дні хвороби було госпіталізовано 45,6% дітей; на 4–6_й дні — 35,3%, пізніше 6_го дня — 19,1% дітей. У середньому термін госпіталізації склав 4,35±0,51 дня від початку захворювання.

    У більшості хворих пневмонія починалась з катаральних явищ (80,9%) і гарячки (88,2%), малопродуктивного кашлю (80,9%), симптомів інтоксикації (73,5%), задишки (51,5%). За даними рентгенографії органів грудної клітки у 63 дітей встановлено вогнищеву, у 5 — сегментарну чи полісегментарну пневмонію.

    В окремих випадках перебіг позалікарняної пневмонії був ускладнений деструктивним процесом (1,5%), кардіоваскулярним (2,9%), нейротоксичним (1,5%), інтестинальним (1,5%) синдромами та катаральним отитом (8,8% дітей).

    В ході комплексного обстеження також діагностували анемію різного ступеня тяжкості (52,9% хворих), перинатальне ураження центральної нервової системи (10,3%), лімфатико-гіпопластичну аномалію конституції (14,7%, у тому числі з рентгенологічно виявленою тимомегалією 11,8%), гіпотрофію (5,9%), рахіт (2,9%), атопічний дерматит (1,5%). В однієї дитини в анамнезі реєструвалась бронхіальна астма.

   У загальному аналізі крові спостерігали помірний лейкоцитоз — 11,56±0,95.109 1/л (р<0,001), паличкоядерний зсув — 11,00±0,69% (р<0,001). За середніми показниками, що досліджувались, суттєвої різниці між групами не було. Підвищення ШОЕ порівняно з власною контрольною групою 4,07±0,37 мм/год — відзначено у хворих І групи у середньому до 10,25±1,01 мм/год; р<0,05. Величину ШОЕ від 16 до 44 мм/год відмічено у 7 з 29 (24,1%) дітей І групи і лише в 1 з 39 (2,6%) — у ІІ групі (р<0,01)   При бактеріологічному дослідженні харкотиння виділялись переважно стрептококи (72,1%, у тому числі Streptococcus pneumoniae — 41,2%) та стафілококи (39,7%). Позитивні результати вірусологічного обстеження отримані практично у кожної другої дитини. При цьому парагрип виявлено вдвічі частіше, ніж респіраторно-синцитіальний вірус (25,0% проти 13,5%; р<0,02), інші віруси (аденовірус, грипу А і В) визначались рідше. У 47,6% з числа обстежених на респіраторний хламідіоз дітей виявлено діагностично значущі титри IgG до C. psittaci та С. pneumoniae (1:10 і вищі), що може свідчити про персистенцію хламідійної інфекції. Віруси та хламідії як збудники моноінфекцій не фігурували в жодному випадку.   При імунологічному обстеженні виявлено певні особливості. У дітей першого року життя відносна кількість лімфоцитів залишалась на рівні контролю — 54,93±3,13% проти 51,14±3,01%, проте абсолютна їх кількість суттєво підвищувалась і становила 5,27±0,31 порівняно з 3,70±0,26x109 1/л (р<0,001). У більш старших пацієнтів відносна кількість лімфоцитів була достовірно знижена, дорівнюючи 44,51±3,21% у дітей 1–2 років і 42,32±5,35% у дітей 2–3 років (р<0,05), а їх абсолютне число мало тенденцію до підвищення (р>0,05). Спостерігалось суттєве (р<0,05–0,001) зниження більшості показниківклітинного імунітету — відносної кількості CD3, CD4, CD8 — щодо таких у дітей контрольної групи (табл.).


    Значення CD3 у дітей І групи становило 40,61±0,93%, у ІІ групі — 40,71±0,84%, без різниці між групами (р<0,001); CD4 — відповідно 28,63±0,70% і 28,79±0,62% проти 38,80±3,20% у контрольній групі (р<0,01); CD8 — 11,81±0,42% та 12,17±0,40%, у контролі 20,70±2,10% (р<0,001). Імунорегуляторний індекс (ІРІ — CD4/CD8) підвищувався і дорівнював 2,59±0,11 і 2,43±0,08 проти 1,87±0,05 (р<0,001). Кількість CD16 залишалась в межах норми.    Достовірної різниці за даними клітинного імунітету між групами дітей з позалікарняною пневмонією залежно від наявності/відсутності бронхообструкції не виявлено. У пацієнтів з тимомегалією стан клітинного імунітету мав аналогічний характер. Аналіз показників гуморального імунітету виявив деякі особливості в гострому періоді захворювання залежно від віку та клінічної картини позалікарняної пневмонії. Відносна кількість В-лімфоцитів (CD72) залишалась в межах норми, складаючи по группах 9,11±0,31% та 8,97±0,25%, однак спостерігалось достовірне зростання їх абсолютної кількості у пацієнтів І групи — 0,47±0,03.109 1/л та дітей першого року життя — 0,48±0,03.109 1/л щодо відповідних показників контрольної групи здорових — 0,37±0,03.109 1/л (р<0,05).   У середньому рівень IgA у сироватці крові дітей з пневмонією знижувався в обох групах — 1,66±0,21 г/л і 1,41±0,20 г/л відповідно, хоча й не мав достовірної різниці з контрольною групою (р>0,05). Виняток склали діти з тимомегалією, у яких вміст IgA становив 1,89±0,35 г/л, що не мав істотної різниці з контролем. Аналіз показників окремо по групах свідчить, що серед дітей І групи зниження IgA спостерігалось у 22,2%, тоді як у ІІ групі — у 58,3%.

    Діагностично достовірне зростання рівня IgM у сироватці крові як показника активності гострого інфекційного процесу реєструвалось в усіх групах і було найбільш вираженим у дітей віком 1–2 роки (3,19±0,33 г/л) та у пацієнтів з пневмонією, ускладненою бронхообструктивним синдромом (2,69±0,30 г/л), (р<0,05–0,01).    Виняток склала група пацієнтів з тимомегалією, у яких IgM становив 1,42±0,33 г/л, що було на рівні показників контролю. Це, ймовірно, пов'язано з імунопатією, зумовленою аномалією конституції, та свідчить про відсутність адекватної імунної відповіді. Середній показник вмісту IgG сироватки крові у гострому періоді пневмонії виявився в межах норми; підвищення показника спостерігалося лише у дітей третього року життя — 9,44±1,05 г/л, (р<0,05). Майже втричі зріс вміст ЦІК і становив, відповідно, у І групі 166,50±7,70 у.о., та 176,52±7,93 у.о. у ІІ групі (р<0,001), що свідчило про виразність запального компоненту.   При окремому аналізі в групах серопозитивних і серонегативних дітей щодо хламідій зміни показників клітинної ланки (CD4 — 26,31±0,83% та 27,13±0,61% відповідно до груп порівняння, р>0,05; CD8 — 11,31±0,71% та 12,30±0,92%, р>0,05) і гуморальної ланки (IgM — 3,52±0,43 г/л і 3,41±0,30 г/л, р>0,05) імунітету виявились однаковими та не відрізнялись від даних, отриманих у цілому у дітей з пневмонією, тобто не залежали від етіології.

   За даними літератури [3,9], при пневмоніях у дітей дисбаланс клітинної і гуморальної ланок імунітету проявляється зниженням показників клітинного імунітету, зокрема Т-супресорів, та вмісту IgA і IgG у крові. За нашими даними, мало місце зменшення обох субпопуляцій Т-лімфоцитів — як CD4, так і CD8, а CD72 не зазнавали достовірних змін. Однак відмічено достовірне зростання ІРІ, імовірно, за рахунок більшого пригнічення Т-супресорів. Діагностовано достовірне збільшення IgM у крові як показника активного інфекційного процесу. Зменшення концентрації IgA в крові за наявності бронхообструкції може опосередковано свідчити про зниження місцевого імунітету.

Висновки

1. Перебіг позалікарняної пневмонії у дітей раннього віку супроводжується вторинними змінами в імунній системі, які характеризуються дисбалансом показників клітинного та гуморального імунітету: суттєвим зниженням відносних показників обох субпопуляцій Т-лімфоцитів — як супресорів, так і хелперів — при достовірному зростанні імунорегуляторного індексу; в розпалі хвороби закономірне збільшення рівня циркулюючих імунних комплексів, вмісту IgM у сироватці крові і за наявності бронхообструкції — зменшення концентрації IgA.

2. Виявлені при пневмонії у дітей раннього віку імунологічні зміни не залежали від етіологічних чинників та варіанту клінічного перебігу.

3. Діагностовані у дітей на тлі пневмонії імунологічні зрушення свідчать про знижену імунну відповідь, що потребує корекції реабілітаційних заходів на етапі одужання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бордій Т.А. Ефективність інтерфероніндукуючої терапії у дітей, хворих на рецидивуючий та хронічний бронхіти: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Х., 2004. — 19с.
2. Гриневич Ю.А., Алферов А.Н. Определение иммунных комплексов в крови онкологического больного // Лаб. дело. — 1981. — №8. — С. 493–495.
3. Дриневский В.П., Осидак Л.В., Цыбалова Л.М. Острые респираторные инфекции у детей и подростков. — СПб: СпецЛит, 2003. —181с.
4. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія і алергологія. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 526с.
5. Лотовська Т.В. Клініко;патогенетичні особливості, діагностика та удосконалення лікування бронхообструктивного синдрому у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Х., 2002. — 20с.
6. Малофій Л.С. Морфофункціональний стан місцевої імунної системи легень у дітей першого року життя при гострих пневмоніях: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — К., 2002. — 18с.
7. Мощич П.С. Стан здоров'я дітей в Україні та шляхи його покращання // ПАГ. — 1999. — №4. — С. 29.
8. Наказ МОЗ України від 13.01.05 р. №18 «Про затвердження протоколу надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія»»
9. Сєрний О.В. Стан імунної системи у дітей раннього віку при ускладнених формах гострої пневмонії // Перинатол. Та педіатрія. — 2004. — №3. — С. 38–43.
10. Стандартизация методов иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга человека // Мед. иммунол. — 1999. Т.1, №5. — С. 21–43.
11. Чернишова Л.І. Вікові особливості імунітету у дітей // ПАГ. — 2001. — №4. — С. 23–26.
12. Юлиш Е.И., Волосовец А.П. Клиника, диагностика и лечение внебольничных пневмоний у детей. — Донецк: Регина, 2004. — С. 9–16.
13. Javier Alvarez G.F., Casfillo O.D., Romero Romero B. Prospective study of 228 community acquired pneumonia followed up in an outpatient clinic. Etiology and clinical;radiological progression // Med. Clin. (Bars.). — 2001. — Vol.116, №5. — P. 161–166.
14. Manchini G., Iahey I., Mekelvey E.J. // Immunology. — 1965. — Vol.94. — P. 84–102.
15. McCracken G.H. Diagnosis and management of pneumonia in children // Pediatr. Infect. Dis. J. — 2000. — №9. — P. 924–928.

Ключевые слова: пневмония, дети, ранний возраст, клеточный и гуморальный иммунитет.
Ключові слова: пневмонія, діти, ранній вік, клітинний і гуморальний імунітет.
Key words: pneumonia, children, early age, cellular and humoral immunity.

Реклама:
главные новости
английский язык Оксфорд учебники для детей и взрослых
А.А.Тимофеев стоматология медицинские книги
французские натяжные потолки

. . , ,
    
: 2009/9/24 14:02:19 4920

:
»  Современная педиатрия

Современная педиатрия:
» Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей
» ХРОНІЧНІ ФОРМИ ЕПШТЕЙНА—БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
» ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЯ «НАЙЗ» ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЮРА
» ХВОРОБИ АДЕНОЇДІВ У ДІТЕЙ
» ЭФФЕКТИВНОСТЬ М-ХОЛИНОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНОЙ КОЛИКИ У ДЕТЕЙ
» КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ SACCHAROMYCES BOULARDII В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА
» ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТСКИХ ПРОДУКТОВ «НУТРИЛАК»
» МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ТРАВНОГО КАНАЛУ У ДІТЕЙ
» ІМУНОМОДУЛЯЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ: ЗА І ПРОТИ
» ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЙ ТА ЕПІЛЕПТИЧНИХ СИНДРОМІВ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Современная педиатрия:
» INNOVATIVE ORGANIZATIONAL STRATEGY FOR CRITICAL CONGENITAL HEART DISEASE
» DETETCTION LEVELS OF CRPhs IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
» ARI TREATMENT IN CHILDREN: POSSIBILITIES OF IMMUNE CORRECTION
» SOME PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
» PRINCIPAL DIRECTIONS OF ACTIVITY AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE CHAIN OF ORPHANAGES OF THE MINISTRY OF HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE
» NAIL BED CAPILLAROSCOPY IN PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
» SERUM CORTISOL CONTENTS IN NEWBORNS WITH DISTURBANCE RENAL FUNCTION DUE TO ASPHYXIA
» EFFECT OF DOMESTIC MULTI PROBIOTIC ON ACUTE RESPIRATORY DISEASE MORBIDITY RATES AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT INDEX IN ORPHANS FROM CHILDREN'S HOME
» COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICACY OF VARIOUS SYMBITER MULTI PROBIOTIC PREVENTIVE INTAKE REGIMENS IN DOUBLE BLIND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL IN CHILDREN
» EXPERIENCE IN TREATING CHILDREN WITH PRIMARY COMBINED IMMUNE DEFICIENCIES AND THEIR SURVIVAL IN CONDITIONS IN UKRAINE

 
 
        


:


Новости | Статьи | Объявления | Каталог | Форум | Контакты | Реклама | Поиск
RSS статьи | RSS новости | Товары и цены | Наши баннеры
МедЭксперт. Медицинское интернет-сообщество
Медицина, центр медицины, клиника медицина, семейная медицина, современная медицина,
новости медицины, здоровье, аптека, женское здоровье, лекарства, гинекология, болезни, заболевания, рак, беременность, календарь беременности, кровь, врач, здравоохранение, хирургия, гормоны, группа крови, анатомия, педиатрия, стоматология, зубное протезирование, перинатология.

Новости Украины. Украина сегодня Автобусная справочная служба AdverMAN network Медицина Москвы - медицинский каталог ссылок Издательство AdverMAN
Яндекс цитирования Украинские автобусные маршруты Интернет реклама AdverMAN  Дурилка, а не каталог META - Украина. Украинская поисковая система Администрирование и продвижение сайтовPDA: :: :: :: ::

: . . . . . . . - -. , . . . . . . , . , , . . .

AdverMAN